Kulturní studia


Název programu


Kulturní studia


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Charakteristika programu


Studijní program Kulturní studia je koncipován v duchu soudobých konceptů kultur(ál)ních studií. Jde o program výrazně interdisciplinární, vycházející z tradice i teorie britských Cultural Studies, který však klade důraz na český a středoevropský kontext kultury a moderní společnosti a jejích dějin. Pozornost je věnována především nosným kulturně historickým konceptům reprezentace, identity, ideologie, performativnosti a adaptace, provázané s tradicí a současností zkoumání dějin každodennosti, dějin mentalit a dalších složek sociální historie. Kulturní materiál je v rámci studia analyzován jak v rámci jednotlivých druhů kultury a jednotlivých médií (kniha, obraz, socha a fotografie, hudba, film, komiks), tak v rámci interdisciplinárně pojatých tematických kurzů. Zabývá se kulturou v celé šíři od děl „vysoké" kultury přes díla populární kultury až po díla masové produkce, a to jak v zasazení kulturně historickém, tak i teoretickém. Program nabízí široké zakotvení napříč jednotlivými humanitními vědami, směřující k chápání světa jako komplexních společností, čímž absolventům poskytne mj. i širší uplatnění na trhu práce, flexibilitu, zejména však umožní všestrannější pohled na fenomén moderní kultury jako sociální formace. 


Profil absolventa


Program absolventům poskytuje – vedle znalosti moderní české a středoevropské kultury v širokém souboru společenských kontextů; literární historie, moderní historie, dějin umění, estetiky, teorie humanitních věd – schopnosti k samostatnému praktickému uplatnění na trhu práce v širokém spektru kulturně orientovaných státních organizací, neziskových organizací, muzeí, knihoven a redakcí kulturně orientovaných časopisů.

Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Kulturální studia, který směřuje k výraznější teoretizaci kulturní problematiky, případně v dalších humanitních programech podobného zaměření (mediální studia, vizuální studia, estetika, dějiny umění, sémiotika, teorie a dějiny kultury atp.).


Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


Studijní plán


ZDE