Italský jazyk


Název oboru


Italský jazyk


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ oboru


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Dvojí diplom
(double degree studium) 


Umožňuje studium v režimu double degree s programem Lingvistika, terminologie a typologie textů na Università Cattolica del Sacro Cuore, Miláno (Itálie).


Charakteristika oboru


Navazující magisterský obor Italský jazyk poskytne absolventovi ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti v oblasti italské filologie. V závislosti na individuální volbě z povinně-volitelné složky pak absolvent získá důkladnější literárněvědnou průpravu nebo se bude úžeji profilovat v oblasti lingvistiky odborného jazyka právně-administrativního. Rozvinuty budou i jeho praktické jazykové dovednosti a interkulturní kompetence. 


Profil absolventa


V oblasti prakticky jazykové a komunikativní získá absolvent dovednosti odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce.

Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si rozšíří systémové znalosti o italském jazyce. Synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými tendencemi získá absolvent znalosti z textové lingvistiky, pragmalingvistiky a korpusové lingvistiky. Získá důkladnou průpravu pro interkulturní komunikaci v oblasti administrativně právní.

V návaznosti na základní znalosti z oblasti literární historie a práce s textem, získané v průběhu bakalářského studia, si absolventi rozšíří  a prohloubí své znalosti, především pokud jde o starší vývojové fáze italské literatury.

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk s italofonním prostředím, public relations apod.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE


Rada studijního oboru


ZDE