Archivnictví (přijímací řízení 2021/2022)


Archivnictví


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu dějepis nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:

 • Znalost historie v rozsahu výuky gymnázií, základní informace o pomocných vědách historických.
 • Znalost odborné literatury (historie, pomocné vědy historické) – i v širším kontextu (např. dějiny umění, dějiny různých oborů) - na základě seznamu četby, předloženého zkušební komisi.
 • Projev zájmu o obor – např. vypracování středoškolské odborné (seminární) práce, účast v odborných soutěžích, spolupráce s archivem (či příbuznou institucí), apod.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost historie, základní informace o pomocných vědách historických = max. 60 bodů
 • Diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 20 bodů
 • Zájem o obor = max. 20 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Teoretické i praktické znalosti oboru archivnictví, získání orientace v archivní síti ČR, výuku přímo v prostorách Státního okresního archivu v Českých Budějovicích
 • Získat detailní znalosti pomocných věd historických a dějin správy a tím možnost důkladně proniknout k poznání historie v nejrůznějších dějinných obdobích
 • Osvojit si znalost historických pramenů, schopnost jejich čtení a kritické analýzy, zvládnutí historického řemesla, historických jazyků
 • Zajímavé exkurze do domácích i zahraničních archivů, odbornou praxi v archivu dle vlastní volby
 • Možnost účasti ve studentských soutěžích, zapojení do různých odborných studentských aktivit
 • Možnost strávit část studia v zahraničí 
 
 S čím lze tento program kombinovat?

 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Historie, Archeologie, Kulturní studia, Bohemistika, Německý jazyk a literatura aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště

 
Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU

 
 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE