Archivnictví (přijímací řízení 2021/2022)


Archivnictví


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu Archivnictví (nebo příbuzném).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Archivnictví spočívá v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč znalosti z oboru archivnictví, z pomocných věd historických a dějin správy na úrovni bakalářského studia, předloží seznam přečtené odborné literatury, svou bakalářskou práci a případně seznam výsledků další vlastní činnosti (studentské soutěžní práce, publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.). Student prokáže také znalost německého jazyka.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

Hodnocení:

 • znalost z oboru archivnictví, z pomocných věd historických a dějin správy, znalost německého jazyka (porozumění textu) = max. 60 bodů
 • otázky vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky, předběžné téma diplomové práce = max. 40 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Ucelené znalosti z oboru archivnictví, včetně spisové služby
 • Ucelené znalosti z oboru pomocných věd historických, a to i pro středověké dějiny (zejména v oboru paleografie, diplomatika) a některé speciální pomocné vědy historické (genealogie, epigrafika), ucelené a detailní znalosti z oboru dějin správy (zvláště vrchnostenské a městské
 • Orientaci v problémech a trendech současného archivnictví
 • Schopnost práce s písemnými prameny nejrůznějšího druhu (úředními i soukromými, psanými i tištěnými, českými, německými i latinskými)
 • Připravenost k vydávání pramenů (přípravě edic pramenného materiálu)
 • Připravenost k práci nejen v archivech nejrůznějších typů (včetně spisoven), a to případně i zahraničních, v orgánech státní správy i samosprávy, ale i v knihovnách (zejména s historickými fondy), muzeích, památkové péči
 • Případná možnost spolupráce s archivy (zejména jihočeskými)
 • Možnost zapojení do vědeckých a grantových projektů, řešených zaměstnanci ústavu
 • Možnost zapojení do odborných soutěží (studentská konference Historie, soutěž o Cenu Josefa Šusty, soutěž o Cenu univ. prof. Sáši Duškové)
 • Možnost účasti na tradičních odborných exkurzích ústavu, směřujících nejen do domácích i zahraničních archivů
 • Možnost absolvování zahraničních stipendií, seminářů, apod.
 • Možnost pokračovat ve studiu doktorského oboru Pomocné vědy historické
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit
   


 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Historie, Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Česko-německá areálová studia, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj. 


 Garantující pracoviště


Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE