Habsburkové 1526-1740

Země Koruny české ve středoevropské monarchii

▫️ Václav BŮŽEK – Rostislav SMÍŠEK (edd.)

 

Autorský kolektiv: Beatrix Bastl, Simona Binková, Lenka Bobková, Václav Bůžek, Ivo Cerman, Iveta Coufalová, Tomáš Černušák, Ivana Čornejová, Jiří David, Jaroslav Dibelka, Petr Fidler, Markus Gerstmeier, Jaroslava, Hausenblasová, Mark Hengerer, Mlada Holá, Jiří Hrbek, Josef Hrdlička, Ondřej Jakubec, Pavel Král, Markéta Křížová, Jiří Kubeš, Václav Ledvinka, Pavel Marek, Eduard Maur, Jiří Mikulec, Géza Pálffy, Radmila Prchal Pavlíčková, Friedrich Polleross, Peter Rauscher, Kateřina Pražáková, Jitka Rauchová, Anton Schindling, Rostislav Smíšek, Vladimír Urbánek, Irena Veselá, Vít Vlnas, Petra Vokáčová, Margarete Wagner a Miroslav Žitný.

 

Publikace představuje vládu Habsburků v zemích Koruny české mezi lety 1526–1740 v širším interpretačním kontextu dějin jejich středoevropské monarchie a Římsko-německé říše. Tomuto záměru odpovídá koncepční, metodologické a obsahové pojetí knihy. Seznam a autorství deseti hlavních oddílů práce rozčleněných do dílčích kapitol přibližuje obsah knihy:

 Úvodní oddíl zařazuje habsburskou dynastii do panoramatu politických a mocenských souřadnic zvláště ve střední Evropě, následující druhý oddíl pak usiluje o vystižení osobnostního a vladařského profilu Habsburků, počínaje Ferdinandem I. a konče Karlem VI., kteří s hodnostmi císařů, českých i uherských králů a rakouských vévodů vládli v Římsko-německé říši, Království českém, Království uherském a rakouských zemích. Přestože těžiště výkladu spočívá v objasnění jejich dynastických, politických, náboženských a některých hospodářských kroků, při jejichž prosazování se museli vyrovnávat se zájmy stavů v jednotlivých zemích jejich vlády, stranou pozornosti nezůstávají proměny civilizačních procesů, probíhajících v dlouhé dějinné epoše od počátku 16. do poloviny 18. století. Ve třetím oddílu knihy se nabízí čtenářkám a čtenářům možnost nahlédnout do rodinného zázemí habsburských vládců a blíže poznat životní osudy jejich manželek, sourozenců a v některých případech i dětí, jež se stávaly předmětem důmyslných sňatkových strategií na panovnických dvorech raně novověké Evropy. Vladařské skutky Habsburků ovlivňovali svou činností jejich souputníci z řad světských i duchovních osob, jen zdánlivě vystupujících ve stínu hlavních představitelů dynastie. Jejich rolí v českých, rakouských i uherských zemích a Římsko-německé říši se na vybraných příkladech zaobírá čtvrtý oddíl knihy. Na něj v pátém oddílu navazuje chronologicky utříděný komentovaný přehled hlavních událostí v jednotlivých zemích habsburské vlády, jež zanechaly trvalou stopu v jejich dějinách. Šestý oddíl provede zájemce o dějiny Habsburků v raném novověku jejich rezidencemi, představí proměny ve skladbě dvorů habsburských císařů, konflikty ve dvorských společnostech a nabídne pohled na habsburská sídla očima šlechty z českých zemí. Poznání symbolické řeči rituálů, ceremoniálů a každodennosti na dvorech Habsburků se věnují jednotlivé kapitoly v sedmém oddílu knihy. Následující dva oddíly umožňují čtenářkám a čtenářům blíže proniknout do sociálního, náboženského a kulturního zázemí dvou vybraných císařských rezidencí a dvorů. Zatímco v osmém oddílu jde o pozdně renesanční a manýristickou Prahu za vlády Rudolfa II., devátý oddíl se soustředí na barokní Vídeň v době Leopolda I. Po obsahové stránce uzavírá knihu desátý oddíl, kde byla na několika příkladech z různých oblastí duchovní a hmotné kultury představena paměť habsburské doby zvláště v českých zemích.

Přestože téměř čtyřicet historiček a historiků různých badatelských generací z České republiky, Maďarska, Německa a Rakouska mohlo navázat na výsledky staršího bádání a využít nových poznatků z vlastních výzkumů, bylo nezbytné se v mnoha případech znovu obrátit k vypovídací hodnotě vydaných i nevydaných pramenů uložených zvláště v zahraničních archivech a knihovnách, aby byla pokud možno zachována tematická celistvost výkladu dějin zemí Koruny české za vlády Habsburků v letech 1526–1740 a udržen jeho středoevropský rámec.

Předloženou knihu doprovází na šest set dobových vyobrazení se zevrubnými popisky, rekonstrukční mapy, genealogické přehledy a nezbytný rejstřík, obsahující kromě jiného základní životopisné údaje osob.