Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku

 

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610

Prameny k českým dějinám 16. - 18. století, řada B, svazek VII/1

 

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621

Prameny k českým dějinám 16. - 18. století, řada B, svazek VII/2

 

▫️ Miroslav ŽITNÝ

 

Ediční svazek předkládá soubor celkem 1 203 písemností korespondence činorodého evangelicky orientovaného rytíře Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku (převážně příjemeckého charakteru) a byl pro svůj mimořádný rozsah rozdělen do dvou dílů.

První díl obsahuje celkem 460 jednotlivin z let 1600-1610. Prameny, jejichž převážná část se dochovala v Lobkowiczkém archivu na zámku v Nelahozevsi, reflektují širokou škálu témat počínající převzetím rodových statků na Mělnicku, rozšiřování a upevňování sociálních vazeb dobrého přátelství, angažovanost rytíře Pětipeského během protitureckého a protibočkajovského tažení (1604-1605), jeho rozvíjející se hospodářské i úvěrové podnikání, počátky stavebního ruchu na renesančně upravované tvrzi v Byšicích, vrchnostenské a poddanské vztahy, v nichž lze sledovat působnost celé řady dalších urozených osob rytířského a panského stavu, sousedské vazby (například s královským komorním městem a panstvím Mělník nad Labem) a v neposlední řadě konfesijní poměry nejen historického  Boleslavského kraje na sklonku předbělohorské doby.

Druhý díl zpřístupňuje dalších 743 textů z období let 1611-1621. Je vybavený samostatnými rejstříky a kritickým vědeckým aparátem.