Opera historica 21, č. 2


 

 

 

   V únoru 2021 vyšlo nové číslo časopisu Opera historica 21, 2020, č. 2

 

    Číslo je k dispozici u sekretářky Historického ústavu FF JU.

 

    Časopis Opera historica má nové webové stránky

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah/Contents                                                              Abstracts OH 21 (2020), No. 2

VĚDECKÉ STUDIE/ARTICLES

Miroslava Květová – Marie Tošnerová, Morové epidemie v českých raně novověkých městech optikou narativních pramenů

Martin Scheutz, Göttlicher Zorn, Pestlazarette und Donauinseln. Die Wiener Pest von 1713 und die Obrigkeit

Karel Černý, Počátky variolace proti neštovicím v Evropě (1713-1721)

Andreas Weigl, Choleraepidemien in den Städten der österreichischen Alpenländer in den 1830er Jahren

Markéta Skořepová, Cholera a „barokní“ zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník

Vojtěch Kessler, „S podzimem dostavil se zlý host.“ Cholera ve válečném roce 1866 v pramenech osobní povahy

 

EDICE A DIKUMENTY/EDITIONS AND DOCUMENTS

Kateřina Pražáková, Die Beurteilung des Böhmischen Aufstands im Pamphlet vom Winter 1618/1619

 

ZPRÁVY O LITERATUŘE/BOOK REVIEWS

Tošnerová, Marie – Květová, Miroslava, Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800 (Lenka Martínková)

Hrachovec, Petr, Die Zittauer und ihre Kirchen (1300–1600). Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation (Kateřina Horníčková)

Pavelec, Petr – Gaži, Martin – Hajná, Milena (edd.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii (Rostislav Smíšek)

Boček, Pavel a kolektiv, Moskva – Třetí Řím. Od ideje k symbolu (Vladimir Panov)

Sola fide – Pouhou vírou. Luterská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví (Josef Hrdlička)

Asch, Ronald G., Vor dem großen Krieg. Europa im Zeitalter der spanischen Friedensordnung 1598–1618 (Václav Bůžek)

Kilián, Jan, Niklasberg 1618–1648. Život a lidé v krušnohorském městě za třicetileté války (Josef Čížek)

Bakeš, Martin, Diplomatem v půlnoční zemi. Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730 (Ondřej Lee Stolička)

Jirková, Pavla, „Větší-li se, či menší mor“. Raně novověké morové epidemie v českých zemích (Markéta Skořepová)

Malý, Tomáš, Obrazy a rituál. Římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury (Kateřina Pražáková)

Bugrov, Konstantin Dimitrievič – Kiselev, Michail Alexandorvič, Естественное право и добродетель. Интеграция европейсково влйяния в российскую политическую культуру XVIII. века (Ivo Cerman)

van Kley, Dale K., Reform Catholicism and the International Suppression of the Jesuits in Enlightenment Europe (Ivo Cerman)

Nekvapil Jirásková, Šárka, Protoindustriální společnost. Populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století (Josef Grulich)

 

CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/ WHA´TS NEW IN EARLY MODERN STUDIES