Didaktika dějepisu I (přednáška)

ZS akademického roku 2020/2021

Garant: Mgr. Jaroslav Král

 dotace – 1 hodina týdně

 

Témata přednášek:

 1. Úvod: školní dějepis a didaktické přístupy
 2. Historie výuky dějepisu
 3. Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu
 4. Obsah, výběr a obtížnost dějepisného učiva, specifika výuky SŠ x ZŠ
 5. Didaktická analýza dějepisného učiva
 6. Formy dějepisného vyučování
 7. Výukové metody a jejich uplatnění ve výuce dějepisu
 8. Aplikace výukových metod
 9. Učebnice dějepisu, jejich analýza a využitelnost
 10. Didaktická média v dějepisném vyučování
 11. Regionální historie (dějiny) ve výuce dějepisu
 12. Hodnocení ve výuce dějepisu
 13. Shrnutí, moderní trendy ve výuce dějepisu (multikulturalismus, environmentální výchova, angažované a objevné učení, projektové výzvy)

 

Povinná literatura:

Robert ČAPEK, Moderní didaktika, Praha 2018.

Robert ČAPEK, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.

František PARKAN, Didaktika dějepisu, Praha 2010. (dostupné online)

Robert STRADLING, Jak učit evropské dějiny 20. století, Praha 2003.

 

Doporučená literatura:

Zdeněk BENEŠ, Moderní a soudobé dějiny - jejich výuka a edukace jimi, in: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 185-202.

Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická kultura, Praha 1995.

Zdeněk BENEŠ (ed.), Historie a škola. Otázky koncepce školního dějepisu, Praha 2002.

Zdeněk BENEŠ – Dagmar HUDECOVÁ, Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu – vzdělávací obor Dějepis, Úvaly 2005.

Robert ČAPEK, Moderní didaktika, Praha 2018.

Robert ČAPEK, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.

Božena GRACOVÁ – Denisa LABISCHOVÁ, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.

Dagmar HUDECOVÁ, Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 2007.

Tomáš JÍLEK, Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I-III, Plzeň 1994-1996.

Stanislav JULÍNEK, Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 1996.

Stanislav JULÍNEK, Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004.

Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Teorie a praxe projektové výuky, Brno 2009.

František PARKAN, Výchova ke vztahu ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha 2008.

Geoff PETTY, Moderní vyučování, Praha 2013.

Robert STRADLING, Jak učit evropské dějiny 20. století, Praha 2003.

Robert STRADLING, Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, Praha 2004.

Magdaléna ŠUSTOVÁ, Stalo se v zemi české. Jak se vyučoval dějepis, Praha 2009.

Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE – Hana PELIKÁNOVÁ, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha 2007.