Němčina pro historiky II

Letní semestr 2020/2021

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:30 (v době epidemiologických opatření nutno dohodnout se dopředu přes e-mail)

Kontaktní e-mail: prazakova@ff.jcu.cz

Výuka v době nejvyšších stupňů PES: TEAMS

Úložiště materiálů, zadávání a odevzdávání úkolů: TEAMS

 

Podmínky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky:

1. Úspěšné napsání zápočtového testu – 70%

Obsah zápočtového testu: Gramatika i slovní zásoba z lekcí 1-15 učebnice Německy s úsměvem nově, lekce 1- 2 z učebnice Němčina pro historiky a archiváře.

V průběhu semestru se bude psát jeden bonusový test. Ten, kdo ho úspěšně napíše, bude v zápočtovém testu potřebovat jen 60%.

 

2. Ústní část zkoušky spočívá v rozboru předem připraveného textu v němčině a zodpovězení otázek vztahujících se k dané problematice. Zkušební texty musí mít rozsah minimálně 8 normostran, obsahově se týkat historie, archívnictví, archeologie, dějin umění či jiného příbuzného oboru a být sepsány rodilým mluvčím. Konkrétní výběr bude domluven na prvním semináři a v konzultačních hodinách.

Schopnost plynule hovořit o svém studiu či zájmech (možné doplňující otázky) je samozřejmostí.

 

Rozvržení seminářů:

1. Tvoření perfekta - 11. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

2. Téma „Hudba klasická a moderní“, prohlubování perfekta

3. Příčestí minulé, rozšíření slovní zásoby k tématu "Filmová kultura"

4. Tvorba perfekta nepravidelných sloves z 12. lekce, prohloubení slovní zásoby - téma „Můj pracovní den“

5. Tvorba časových vět a užívání souřadicích spojek -12. lekce

6. Vytváření infinitivních konstrukcí z 12. lekce, téma: „Volný čas a četba“

7. Bonusový test - především opakování minulých časů, prohlubování slovní zásoby na téma volný čas, opakování číslovek

8. Prohlubování slovní zásoby - téma "Sport v současnosti i minulosti", směrová příslovce z 13. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

9. Prohloubení slovní zásoby - téma "Příroda a kulturní památky Německa", 14. lekce

10. Příčestí minulé v pozici přídavného jména z 14. lekce učebnice

11. Vedlejší věty předmětné a účelové („dass“ x „damit“) z 15. lekce učebnice

12. Krácení vedlejších vět předmětných a účelových z 15. lekce

13. Prohloubení slovní zásoby - téma "Univerzita", 1. lekce učebnice Němčina pro historiky a archiváře, Rozšíření znalosti číslovek (historické údaje, zlomky)

14. Překlad odborného textu o historii a vzhledu starobylého města, 1. a 2. lekce učebnice Němčina pro historiky a archiváře

 

Seznam základní literatury:

Dana Drmlová a kol., Německy s úsměvem nově, Praha 2003.

 

Rudolf Baumbach, Němčina pro historiky a archiváře, Olomouc 2000.

Doris Dusilová a kol., Cvičebnice německé gramatiky. 8 800 příkladů s řešením na protější straně, Praha: Polyglot 2018.

Hana Justová, Wir üben deutsche Grammatik, Praha 2014.

Zuzana Raděvová, Cvičebnice německé gramatiky 1, Praha 2003.