Publikační činnost

Monografie

 • Bezecný, Zdeněk, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 5).
 • Bezecný, Zdeněk - Sak, Robert, Dáma z rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její svět, Praha 2000.
 • Bezecný, Zdeněk - Sak, Robert - Streit, Vincenc, Sidonie Nádherná z Borutína a její přátelé. K 50. výročí úmrtí Sidonie Nádherné, Praha 2001.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Zdeněk Bezecný, Šlechtická diplomacie 19. století mezi panovníky a rodícím se nacionalismem, in: Petr Pavelec - Martin Gaži - Milena Hajná (edd.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, s. 469-491.
 • Bezecný, Zdeněk, Ženy v životě Posledního lancknechta, in: T. Jiránek - K. Rýdl - P. Vorel, Gender history - to přece není nic pro feministky: kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea, Pardubice 2017, s. 219-226.
 • Bezecný, Zdeněk, Die Schwarzenberger im 19. Jahrhundert – Erben der Herren von der Rose?, in: J. Pánek – M. Gaži – P. Pavelec (edd.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 552-555.
 • Bezecný, Zdeněk, Adolf Vilém Auersperg, in: J. Tomeš a kol. (ed.), Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 58-59.
 • Bezecný, Zdeněk, Albert František Nostitz-Rieneck, in: J. Tomeš a kol. (ed.), Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 346-349.
 • Bezecný, Zdeněk, Ferdinand Lobkowicz, in: J. Tomeš a kol. (ed.), Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 303-304.
 • Bezecný, Zdeněk, Karel Vilém Filip Auersperg, in: J. Tomeš a kol., (ed.) Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 60-62.
 • Bezecný, Zdeněk, Friedrich (1799-1870) „le dernier lansquenet" et la défense de la légitimité en Europe, in: O. Chalin – I. Cerman (edd.), Les Schwarzenberg - Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe siècles, Paris 2012, s. 97-102.
 • Bezecný, Zdeněk, Eine viel zu geschlossene Gesellschaft. Adel und Aristokratie als gesellschaftliche Elite im späten Habsburgerreich, in: M. Řezník – L. Velek (edd.), Adelsgeschichte als Elitenforschung (= Studien zum mitteleuropäischen Adel 5), München 2012, s. 69-76.
 • Bezecný, Zdeněk, Schwarzenbergové v 19. století – dědicové Rožmberků?, in: J. Pánek a kol. (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 632-635.
 • Bezecný, Zdeněk, Verteidigung alter Rechte. Politische Ansichten des Fürsten Friedrich zu Schwarzenberg, in: T. Tönsmeyer – L . Velek (edd.), Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie (=Studien zum mitteleuropäischen Adel 3), München 2011, s. 117-128.
 • Bezecný, Zdeněk - Král, Pavel -  Marek, Pavel, Společnost raně novověkých českých zemí. Šlechta, in: V. Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 77-101.
 • Bezecný, Zdeněk - Král, Pavel -  Marek, Pavel, Kolektivní identita společenských struktur a její proměny. Šlechta, in: V. Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 223-298.
 • Bezecný, Zdeněk - Král, Pavel -  Marek, Pavel, Konflikty ve společnosti českých zemích raného novověku. Konflikty mezi šlechtici, in: V. Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 488-521.
 • Bezecný, Zdeněk - Král, Pavel -  Marek, Pavel, Konflikty ve společnosti českých zemích raného novověku. Šlechta v konfliktech s ostatními společenskými skupinami, in: V. Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 583-613.
 • Bezecný, Zdeněk, Schwarzenberg, in: Neue Deutsche Biographie, 24. Bd., Berlin 2010, s. 18-20.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechta v české společnosti druhé poloviny 19. a počátku 20. století, in: J. Malíř - M. Rája (edd.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno 2009, s. 157-163.
 • Bezecný, Zdeněk, Die Welt in den Augen des letzten Landsknechts Friedrich zu Schwarzenberg (1799-1870) und seine geistigen Nachfahrer, in: L. Fasora - J. Hanuš - J. Malíř (edd.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. Akteure, Ideen, Realität, München 2009, s. 53-64.
 • Bezecný, Zdeněk, Poslední lancknecht, in: M. Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 415-423.
 • Bezecný, Zdeněk - Gaži, Martin - Putna, Martin C.,  Schwarzenbergiana rediviva, in: M. Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 13-17.
 • Bezecný, Zdeněk, Počátky rekonstrukce bývalého kláštera ve Zlaté Koruně v letech 1907-1914, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny, památky, lidé, České Budějovice 2007, s. 347-357.
 • Bezecný, Zdeněk, Dědicové ve století zakladatelů. Utváření rodové paměti Schwarzenbergů v období historismu, in: Václav Bůžek - Pavel Král, Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 209-218.
 • Bezecný, Zdeněk, Die Akademie des Grafen Straka in Prag, in: Ivo Cerman - Luboš Velek (edd.), Adelige Ausbilgung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen (= Studien zum Mitteleuropäischen Adel 1), München 2006, s. 169-174.
 • Bezecný, Zdeněk, Marie Anna ze Schwarzenbergu, in: M. Lenderová a kol., Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 155-164.

 

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Bezecný, Zdeněk, Karl IV. zu Schwarzenberg. Das Leben eines Adeligen im 19. Jahrhundert, Etudes Danubiennes 19, 2003, s. 95-103.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Bezecný, Zdeněk, Banda lupičů a žhářů: Boj o Jana Husa a husitství na českém zemském sněmu v roce 1889, Studia theologica 17, 2015, č. 4, s. 75-84.
 • Bezecný, Zdeněk, "Němci nebojí se nikoho mimo Boha a prince Schwarzenberga" (Bedřich ze Schwarzenbergu a volby do říšské rady v roce 1897), Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 70-80.
 • Bezecný, Zdeněk, Schwarzenbergové a jejich Orlík v 19. století, Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 129-146.
 • Bezecný, Zdeněk, Z Květova do Clevelandu, Estetika 36, 1999, s. 67-71.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechtic a sedlák. (Dopisy Alfonse Šťastného z Padařova Karlu IV. ze Schwarzen-bergu), Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 128-133.
 • Bezecný, Zdeněk, Český šlechtic Ferdinand Hildprandt, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 214-216.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Bezecný, Zdeněk, Robert Sak – příběh historika, Zpravodaj Historického klubu 14, 2003, s. 84-85.
 • Bezecný, Zdeněk, Vzdělané a emancipované aristokratky, Práce z dějin vědy 3, 2002, s. 227-228.
 • Bezecný, Zdeněk, Cesty Karla IV. ze Schwarzenbergu (1859-1913), Scientific Papers of University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities 3, 2000, s. 77-82.
 • Bezecný, Zdeněk, Sidi a Mary (Přátelství Sidonie Nádherné a Marie Dobřenské), Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 174-178.
 • Bezecný, Zdeněk, Zrod šlechtičny (Původ a výchova baronky Sidonie Nádherné z Borutína), Studie k sociálním dějinám 4, 1999, s. 117-134.
 • Bezecný, Zdeněk - Lenderová, Milena, Proměny elit v Čechách 1780-1914, Studie k sociálním dějinám 3, 1999, s. 17-42.
 • Bezecný, Zdeněk, Bývalí poddaní a bývalá vrchnost. (K postavení orlických Schwarzenbergů ve venkovské společnosti v druhé polovině 19. a na začátku 20. století), Studie k sociálním dějinám 1, 1998, s. 9-22.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechtici v občanské době, Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 1997, s. 92-97.
 • Bezecný, Zdeněk, Vážený pane barone… Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities 3, 1997, s. 201-205.

 

Články ve sbornících

 • Bezecný, Zdeněk, Hledání českého šlechtice, in: M. Čížek-A. K. K. Kudláč-L. Velek- V. Vlnas-J. Vykoukal (edd.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, Praha 2017, s. 48-58.
 • Bezecný, Zdeněk, Kníže v masce Lancknechta. K možnostem interpretace osobnosti Bedřicha ze Schwarzenberku. Teze habilitační práce, in: V. Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 481-501.
 • Bezecný, Zdeněk, Starý obránce starých práv, in: Z. Hojda-M. Ottlová - R. Prahl (edd.), Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?, Praha 2009, s. 65-69.
 • Bezecný, Zdeněk, Podnikatel šlechticem, in: T. Petrasová – H. Lorenzová (edd.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století (Úředník a podnikatel), Praha 2007, s. 271-277.
 • Bezecný, Zdeněk, Katolický český národ v představách české šlechty ve druhé polovině 19. století, in: Kristýna Kaiserová - Martin Veselý (edd.), Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s. 92-97.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechtická korespondence jako pramen v gender history, in: K. Čadková - M. Lenderová - J. Stráníková (edd.), Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 525-533.
 • Bezecný, Zdeněk, Akademie hraběte Straky - pokus o český Eton?, in: K. Bláhová – V. Petrbok (edd.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2005, s. 145-149.
 • Bezecný, Zdeněk, Jaroslav Goll a orličtí Schwarzenbergové, in: B. Jiroušek – J. Blüml – D. Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 647-656.
 • Bezecný, Zdeněk, O kněžně na pohovce, in: T. Petrasová - H. Lorenzová (edd.), Biedermeier v českých zemích, Praha 2004, s. 88-92.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechta a církev v druhé polovině 19. století, in: Z. Hojda - R. Prahl (edd.), Bůh a bohové v české kultuře 19. století. Církev, náboženství a spiritualita v českém 19. století, Praha 2003, s. 186-191.
 • Bezecný, Zdeněk - Lenderová, Milena, Několik poznámek k proměnám elit, in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 17-42.
 • Bezecný, Zdeněk, Místo českého jazyka ve vzdělání šlechty v 2. polovině 19. století, in: H. Binder - B. Křivohlavá - L. Velek (edd.), Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha 2003 (= Práce z dějin vědy 11), s. 557-562.
 • Bezecný, Zdeněk, Karel IV. ze Schwarzenbergu. Život šlechtice v devatenáctém století, in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 93-101.
 • Bezecný, Zdeněk, Dětství, mládí a výchova Karla IV. ze Schwarzenbergu, in: T. Jiránek - J. Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, Pardubice 2003, s. 67-72.
 • Bezecný, Zdeněk, Příliš uzavřená společnost, in: K. Bláhová (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 116-121.
 • Bezecný, Zdeněk, Myšlenkový svět šlechtičny na přelomu 19. a 20. století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 247-251.
 • Bezecný, Zdeněk, Smrt šlechtice, in: T. Petrasová - H. Lorenzová (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 260-266
 • Bezecný, Zdeněk, Ke stykům Alfonse Šťastného s knížaty ze Schwarzenbergu, in: J. Šouša-D. E. Miller-M. Hrabik Samal (edd.), K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 67-72.
 • Bezecný, Zdeněk, Politické názory Karla IV. ze Schwarzenbergu (1859-1913), in: P. Marek (ed.), Úloha osobnosti v dějinách politických stran, Katedra politologie a evropských studií FF UP, Olomouc 2000, s. 75-79.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechtic ve velké válce. In: J. Petráš (ed.), První světová válka a česká společnost, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 12-16
 • Bezecný, Zdeněk, Sňatky české šlechty ve druhé polovině 19. století. In: V. Petrbok (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 88-93.
 • Bezecný, Zdeněk, Česká šlechta a salony v druhé polovině 19. století. In: T. Petrasová - H. Lorenzová (edd.), Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 201-207.
 • Bezecný, Zdeněk, Šlechta a umění v 2. polovině 19. století, in: I. Martinovský-K. Kaiserová (edd.), Umění a veřejnost v 19. století. Sborník příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve státní knihovně v Plzni, Plzeň 1998, s. 105-110
 • Bezecný, Zdeněk, Karel V. ze Schwarzenberku (Životní styl šlechtice přelomu 19. a 20. století), in: V. Bůžek (ed.), Příspěvky ke každodenní kultuře novověku, České Budějovice 1995 (= Opera historica 4), s. 281-295.

 

Učební texty

 • Bezecný, Zdeněk – Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie, Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. Život všední i sváteční, Pardubice 2005.

 

Popularizační texty

 • Bezecný, Zdceněk, Šlechta hledá místo v republice Lidové noviny, 2. října 2018. (15. díl seriálu 100 let ČSR)
 • Bezecný, Zdeněk, Atentát na Sisi, Lidové noviny, 13. prosince 2016.
 • Bezecný, Zdeněk, Císařova milenka Kateřina Schratttová, Lidové noviny, 13. prosince 2016.
 • Bezecný, Zdeněk, Sebevražda prince Rudolfa, Lidové noviny, 10. prosince 2016.
 • Bezecný, Zdeněk, Skorocísařovna Štěpánka Belgická, 10. prosince 2016
 • Bezecný, Zdeněk, Felix kníže ze Schwarzenbergu, Lidové noviny, 25. listopadu 2016.
 • Bezecný, Zdeněk,  Sisi: císařova láska na první pohled, Lidové noviny, 25. listopadu 2016.
 • Bezecný, Zdeněk, Rytířství není mrtvé! Vzpomínky na rytířské časy očima šlechticů 19. a 20. století, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 20-23.
 • Hesla: Clam-Martinicové, Colloredo-Mannsfeldové; Chotková z Chotkova a Vojína Žofie; Mladotové ze Solopysk; Rothschildové; Schönbornové; Schönborn Bedřich; Schönborn František; Schönborn Vojtěch; Schwarzenberg Bedřich; Schwarzenberg Felix; Schwarzenberg Karel; Thun-Hohensteinové; Thun-Hohenstein František; Thun-Hohenstein Leopold Leo; Thun-Hohenstein Josef Matyáš; Thurn-Taxisové;Thurn-Taxis Rudolf, in: Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii, Praha 2008, s. 46-47, 156, 265-266, 368, 391-393, 452-453.
 • Bezecný, Zdeněk, Buquoyský chudinský institut, in: Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život, Praha 2006, s. 57.

 

Spolupráce na televizních a rozhlasových pořadech:

 • Jménem republiky, ČT 24, 17. 3. 2018. (7. díl seriálu Třetí republika)
 • Bez šlechty jdeme dál, Český rozhlas Vltava, 2. 6. 2018. (pořad v rámci cyklu Reflexe: Historie/Filozofie!)
 • Před sto lety Československo zrušilo aristokracii, Český rozhlas Plus, 15. 12. 2018. (pořad v rámci cyklu Historie Plus)