Dějiny historických věd I

 1. Úvodní hodina. Antické období. Starožitnický přístup k minulosti.
 2. Období evropského středověku. Idea nebeského původu archeologických artefaktů.
 3. Počátky českého dějepisectví. Legendistika, kronikářství. Období posledních Lucemburků a doba husitská.
 4. Evropský humanismus a renesance. Počátky historické kritiky. Zájem o starověk. Michele Mercati a jeho pojetí. První terénní výzkumy.
 5. Humanismus a renesance v českých zemích. Zvýšení zájmu o historii, genealogii. Rodinné archivy.
 6. Tridentský koncil a jeho důsledky pro historické vědy. Bella diplomatica litteraria. Počátky pramenných edicí (maurini, bollandisté, Muratori). Počátky vědecké diplomatiky a paleografie.
 7. České barokní dějepisectví. Sběr archiválií, barokní edice.
 8. Osvícenství. Kritika pramene, ediční techniky. Zájem o antický Řím a jeho hmotné památky. Počátky výkopů v Itálii. Specializace pomocných věd historických.
 9. Osvícenství v českých zemích. Kritika pramene. Počátky archeologie (Karel Josef Biener z Bienbergu).
 10. Institucionalizace historie v Evropě v první třetině 19. století. Řecká a italská archeologická studia. Vznik vědeckých sbírek. Francouzské archivní školství.
 11. Romantismus a historismus. Zájem o dějiny a uchování historických památek. Vznik paměťových institucí v první třetině 19. století (muzea, archivy).
 12. Německá a francouzská archeologie v první polovině 19. století. Institucionalizace archeologie, vznik zahraničních ústavů.
 13. František Palacký. Koncepce českých dějin. Edice a ediční techniky.

 

Doporučená literatura (výběr):

BENEŠ, Zdeněk, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993.

BERGER, Stefan - FELDNER, Heiko – PASSMORE, Kevin, Jak se píšou dějiny: teorie a praxe, Brno 2016.

BLÁHOVÁ, Marie, Dějepisectví latinského středověku, in: Pavel Spunar a kol, Kultura středověku, Praha 1995.

BLOCH, Marc, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1969.

BOUZEK, Jan – BUCHVALDEK, Miroslav – KOSTOMITSOPOULOS, Philippos – SKLENÁŘ, Karel, Dějiny archeologie I, II, Praha 1983-1984.

CERTEAU, Michel de, Psaní dějin, Praha 2011.

CROCE, Benedetto, Historie jako myšlení a jako čin, Brno 2006.

ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

ČORNEJ, Petr, Historici, historiografie a dějepis: studie, črty, eseje, Praha 2016.

DOBIÁŠ, Josef, Dějepisectví starověké, Praha 1948.

DOHNAL, Vít, Olomoucká archeologie a její proměny, Olomouc 2008.

HANUŠ, Jiří – VLČEK, Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 19. století, Brno 2007.

CHARTIER, Roger, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010.

KALISTA, Zdeněk, Bohuslav Balbín, Praha 1939.

KOŘALKA, Jiří, František Palacký 1798-1876, Praha 1998.

KROFTA, Kamil, O bratrském dějepisectví, Praha 1946.

KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

MACŮREK, Josef, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946.

MAHEL, Richard, Beda Dudík (1815-1890): život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti, Praha 2015.

MALINA, Jaroslav, Archeologie včera a dnes, České Budějovice 1981.

NODL, Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou: úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007.

SKLENÁŘ, Karel, Karel Josef Biener z Bienenberka: otec české archeologie, Praha 2016.

STORCHOVÁ, Lucie, Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011.

ŠTAIF, Jiří, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.

ŠTAIF, Jiří, Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. I-II, Praha 1997.

ŠTOURAČOVÁ, Jiřina, Archivnictví, Brno 2013.

ŠUSTA, Josef, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové, Praha 1946.

TŘEŠTÍK, Dušan, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 1999.

TŘEŠTÍK, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999.

VAŠICA, Josef, Literární památky epochy velkomoravské, Praha 1996.

VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.

 

Prameny

Ammianus Marcellinus, Soumrak římské říše, Praha 1975.

Aurelius Augustinus, O Boží obci I-II, Praha 2007.

Bartoš Písař (ed. Erben, Karel Jaromír), Bartošova Kronika pražská od léta páně 1524 až do konce léta 1530, Praha 1851.

Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů, (překlad Jaromír Kincl - Magdaléna Moravová), Praha 2008.

Bláhová, M. (ed.), Kronika tak řečeného Dalimila, Praha 1977.

Březan, Václav (ed. J. Pánek), Životy posledních Rožmberků, Praha 1985.

Caesar G. J., Válečné paměti, Praha 1972.

Caesar, G. J., Zápisky o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské, Praha 2010.

Eusebios z Kaisareie, Církevní dějiny, Praha 1988.

Fiala, Z. – Bláhová, M. (edd.), Pokračovatelé Kosmovi, Praha 1974.

Fiala, Z. (ed.), Zbraslavská kronika, Praha 1976.

Hájek z Libočan, Václav, (ed. J. Kolár), Kronika česká, Praha 1981.

Hérodotos, Dějiny, Praha 2004.

Isidor ze Sevilly, Etymologiae I-XX, Praha 2000-2009.

Janáček, Josef (ed.), Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká, Svoboda, Praha 1984.

Janáček, Josef (vyd.), Sixt z Ottersdorfu, O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950.

Komnéna, Anna, Paměti byzantské princezny, Praha 1996.

Kosmova kronika česká (Přel. Hrdina, Karel, Bláhová Marie), Praha 1975.

Machiavelli N., Florentské letopisy, Praha 1975.

Machiavelli N., Vladař, Praha 1995.

Marek Bydžovský z Florentina (ed. Jaroslav KOLÁR), Svět za tří českých králů, Praha 1987.

Mikulec, Jiří, Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti, Praha 1996.

Nestorův Letopis ruský, Praha 1867 (1940).

Petrů, Eduard, Polišenský, Josef (eds.), Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře, Praha 1964.

Polybios, Dějiny I-IV, Praha 2008-2012 (ed. P. Oliva).

Polybios, Dějiny I-IV, Praha 2008-2012 (ed. P. Oliva).

Prokopios z Kaisareie, Válka s Góty, Praha 1985.

Prokopios z Kaisareie, Válka s Peršany a Vandaly, Praha 1985.

Řehoř z Toursu, O boji králů a údělu spravedlivých, Praha 1986 (2006)

Tacitus, Letopisy, Praha 1975.

Téra, Michal, Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika, Červený Kostelec 2015.

Thukidides, Dějiny peloponéské války, Praha 1977.

Tieftrunk, Karel (ed.), Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623, sv. 1-5, Praha 1865–1870.

Titus Livius, Dějiny I-VII, Praha 1971-79.

Tranquillus G. Suetonius, Životopisy dvanácti císařů, Praha 1974.

Vasari, Giorgio, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I-II, Praha 1998.

Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha 1979.

Vico G., Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, Praha 1991.

Villani, Giovanni (ed.), Florentské kroniky doby Dantovy, Praha 1969.

Voltaire, Výbor z díla, Praha 1989.

Widukind z Corve, Dějiny Sasů, Praha 2016.

Xenofón, Anabáze, Praha 1974.

Xenofón, Řecké dějiny, Praha 1982.

Zosimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.