Publikační činnost

Odborné monografie

 • Bednařík, Petr – Franc, Martin, Krátká, Lenka, Rauchová, Jitka, Dějiny Akademie múzických umění v Praze, Praha 2017.
 • Rauchová, Jitka, Československý historický ústav v Římě, České Budějovice 2014, 349 s.
 • Rauchová, Jitka, Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945–1959), České Budějovice 2011, 292 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Rauchová, Jitka, Lidový řezbář Josef Chwala, in: Petráš, Jiří – Rauchová, Jitka – Jiroušek, Bohumil – Kábová, Hana a kol., Excentrici, ironici a outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice 2019, s. 157-167.
 • Rauchová, Jitka, Divadelní zákon jako politikum? Jednání o přijetí divadelního zákona v letech 1946-1948, in: Slovensko a Európa v roku 1948, Banská Bystrica 2018, s. 220-228.
 • Rauchová, Jitka, „V zájmu povznesení národního a státního vědomí Čechů a Slováků se doporučuje, aby dny 28. a 30. října byly vyhlášeny za dny zrodu Československé republiky.“ IV. sjezd československých historiků a jeho vliv na obnovení označení 28. října jako Dne vzniku Československé republiky, in: Bílek, Petr A. – Jiroušek, Bohumil – Novotný, Lukáš (edd.), Československo 1918–1938/2018, České Budějovice 2018, s. 273-283.
 • Rauchová, Jitka, Reorganizace Československé historické společnosti při ČSAV, in: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (edd.), Bezčasí. Československo v letech 1972–1977, Praha – České Budějovice 2018, s. 129-138.
 • Rauchová, Jitka, Václav Chaloupecký a Československý historický ústav v Římě, in: Bílková, Jitka – Ducháček, Milan (edd.), Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie, Liberec 2018, s. 181-191.
 • Rauchová, Jitka, Habsburkové zlatého věku v literárních, divadelních a filmových dílech, in: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, s. 752-756.
 • Rauchová, Jitka, Habsburkové „doby temna“ v literárních, divadelních a filmových dílech, in: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, s. 756-758.
 • Rauchová, Jitka, Švédové, Valdštejn a Bílá hora literární, filmové a divadelní ztvárnění s vlastní dynamikou, in: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, s. 758-760.
 • Rauchová, Jitka, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v letech 1968-1969, in: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (edd.), Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, Praha - České Budějovice 2017, s. 22-29.
 • Rauchová, Jitka, Vztahy českých a slovenských historiků a Československá společnost historická v období tzv. třetí republiky (1945–1948), in: Ivo Pospíšil a kol., Český a slovenský kulturní a politický prostor, Brno 2017, s. 163-170.
 • Rauchová, Jitka, Josef Kalousek a revue Osvěta, in: Pavel Fabini a kol., Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha – České Budějovice 2016, s. 183-193. 
 • Rauchová, Jitka, Revue Dějiny a současnost v roce 1965, in: Jiří Petráš – Libor Soukup a kol., Předjaří. Československo 1963–1967, Praha 2016, s. 49-55.
 • Rauchová, Jitka, Od Švédů v Praze k Bílé hoře. Reflexe třicetileté války (1618–1648) v českém písemnictví 17.–19. století, in: Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Slowian i ich echa w novszej kulturze, Krakov 2016, s. 234-245.
 • Раухова, Итка, "Маскаpад" Лермонтова в чешских пoстановках и способы сценического изображения царскoй России, ип: М.Ю. Лермонтов в культуре западных и южных славян. Сборник статей (Отв. ред. Л.Н. Будагова), Москва 2016,  с. 340-349.
 • Rauchová, Jitka, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v letech 1953–1961, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda a kol., Československo v letech 1954–1962, Praha – České Budějovice 2015, s. 111-116. 
 • Rauchová, Jitka, Československý historický ústav v Římě v letech 1938–1945, in: Ivan Malý a kol., Společnost a kultura v českých zemích 1939–1945, Praha 2013, s. 415-421.
 • Rauchová, Jitka, Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém zrcadle, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, České Budějovice 2011, s. 631-650.
 • Rauchová, Jitka, Modifikace způsobů prezentace dějiny divadelní avantgardy v 50. a 60. letech 20. století, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 355-364.

 

Články v odborných periodikách

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Jiroušek, Bohumil – Rauchovám Jitka, Constitutional History in the Czech Republic 2000-2015, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 10, 2017, No 4, s. 567-577.
 • Rauchová, Jitka, Proměny zobrazování období 1526-1618 a vlády Habsburků ve vybraných učebnicích druhé poloviny 19. a 20. století, Marginalia Historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury 7, 2016, č. 2, s. 211-227.
 • Jiroušek, Bohumil – Rauchová, Jitka, Gli storici cechi e l’Istituto Nazionale di Studi Romani nel periodo interbellico, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma, 10, 2016,  p. 133-142.
 • Rauchová, Jitka, Jan Kopecký a Katedra divadelní vědy a dramaturgie Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, Kuděj 16, 2015, č. 1–2, s. 74-87.
 • Rauchová, Jitka, Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě, Právněhistorické studie 45, 2015, s. 196-202. 
 • Rauchová, Jitka, Československý historický ústav v Římě 1945–1951, Jihočeský sborník historický 81, Supplementum 4, 2011, s. 261-273.
 • Rauchová Jitka, Perspektivy interpretace díla K. J. Erbena v 21. století, Z Českého ráje a Podkrkonoší 23, Supplementum 14, 2011, s. 138-143.
 • Rauchová, Jitka, „…a bylo by strašně kruté, nechat nás v bryndě uprostřed nezaplacených pohledávek." Role peněz v počátcích avantgardních scén, Theatrum historiae 6, 2010, s. 357-363.
 • Rauchová, Jitka, "…a žižkovské sokolky svlékly punčochy a zuly cvičky…". Počátky tělovýchovné rytmiky v českých zemích, Jihočeský sborník historický 77–78, Supplementum 2, 2009, s. 447-454.
 • Rauchová, Jitka, Propagace, nebo protekce? Prager Presse a avantgardní divadlo, Jihočeský sborník historický 77–78, Supplementum 1, 2009, s. 209-215.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Rauchová, Jitka, "Náš pan učitel se jmenuje les". Vliv rodného kraje na osobnost a dílo Jiřího Frejky, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 40, 2003, č. 3, s. 326-333.

 

Články ve sbornících

 • Rauchová, Jitka, Československý či mezinárodní? Československý historický ústav v Římě a hledání jeho identity v letech 1921–1941, in: Interdisciplinárna konferencia PRIZMA. Zborník prispevkov, Žilina 2012, s. 273-279.
 • Rauchová, Jitka, Postřehy pod šifrou Sigma. Příspěvky historika Karla Stloukala v Národních listech, in: Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky, Boskovice 2012, s. 87-92.
 • Rauchová, Jitka, Rekonstruované obrazy doby. Raný novověk a proměny jeho zachycení v české literatuře 19. a 20. století a ve filmu, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), s. 153-181.
 • Rauchová, Jitka. Avantgarda a politika – snaha o sloučení neslučitelného? Slavica viterbiensia 2, 2007, s. 255-275.
 • Rauchová, Jitka, Česká divadelní scénografie počátku století, in: Dagmar Blümlová – Zuzana Gilarová a kol., Čas secese, České Budějovice 2007, s. 271-280.
 • Rauchová, Jitka, Romantismus na scéně divadel první poloviny dvacátého století, in: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (edd.), Jeden jazyk naše heslo buď IV: Český romantismus – jiskření a záblesky. Sborník z mezinárodní vědecké mezioborové konference, Plzeň 2007, s. 121-127.
 • Rauchová, Jitka, Moskevský historicky kongres 1970, in: Bohumil Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, s. 71-83.
 • Rauchová, Jitka, Snaha o modernizaci hereckého projevu. Dramatická škola Národního divadla, in: Dagmar Blümlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 399-407.
 • Rauchová, Jitka, Motivy venkovanství v české divadelní avantgardě, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005, s. 21-27.
 • Rauchová, Jitka, Počátky divadla Uranie, in: Dagmar Blümlová – Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu, České Budějovice 2005, s. 144-150.
 • Rauchová, Jitka, Rakouský institut v Římě a čeští badatelé v letech 1887–1914, in: Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová, Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 107-120.
 • Rauchová, Jitka, Aloys Skoumal a divadlo, in: Dagmar Blümlová (ed.), Aloys Skoumal (1804–1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004, s. 108-118.
 • Rauchová, Jitka, Revue Osvěta a rukopisné boje osmdesátých let, in: Dagmar Blümlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů, České Budějovice 2004, s. 91-115.

 

Popularizační texty

 • Rauchová, Jitka, Dotek múz mezi Hůrkami a Chlumem, in: Jiří Kálal (ed.), Milevsko 830 let 1184–2014, Milevsko 2014, s. 203-215.
 • Rauchová, Jitka, Směšná figurka, nebo tragická postava? Proměny zobrazovacích stereotypů Rudolfa II., Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 41-43.
 • Novotný, Miroslav – Rauchová, Jitka, Renesanční kavalír i nevázaný bonviván. Druhý život Petra Voka z Rožmberka a jeho proměny, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 4, s. 41-43.