Granty

 • Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice) (GA ČR) [2019-2021]
 • Symbolická komunikace ve společnosti raného novověku (GA FF JU) [2018-2019]
 • Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie (člen řešitelského týmu) (GA JU) [2016-2018]
 • Diplomatická mise Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657-1658 ve světle pramenů (kritická edice) (GA FF JU) [2015]
 • Reflexe války očima člověka raného novověku (člen řešitelského týmu) (GA JU) [2013-2015]
 • Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech (člen řešitelského týmu) (GA JU 101/2010/H) [2010-2012]
 • Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku z let 1686-1688 a 1696-1697 (Kritická edice) (GA ČR 404/09/P151) [2009-2011]
 • Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku (člen řešitelského týmu) (GA ČR) [2008-2011]
 • Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci (člen řešitelského týmu, vedoucí modulu panovnický dvůr) (MSM 6007665807) [2005-2011]
 • Česká a moravská raně novověká aristokracie v osobních denících (GA JU 23/2004/H-HÚ) [2005]
 • Deníky Jeronýma staršího Šlika, hraběte z Passounu a Holejče (kritická edice) (GA JU 44/2003/H-HÚ) [2004]
 • Společnost raného novověku v 16.-18. století. Teorie, metodologie, prameny (člen řešitelského týmu) (GA ČR 404/03/H039) [2003-2007]
 • Česká a moravská šlechta na císařském dvoře ve druhé polovině 17. století (GA JU 9/2002/H-PF) [2003]