Publikační činnost

Odborné monografie

 • Smíšek, Rostislav – Konrádová, Monika (edd.), Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657-1658, České Budějovice 2020 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia B/10).
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.
 • Smíšek, Rostislav (ed.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697. Eine vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia B/5).
 • Smíšek, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009 (= Monographia historica 11).
 • Durajová, Miroslava - Smíšek, Rostislav (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Smíšek, Rostislav, Bílá hora a labyrint pobělohorské doby, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 106-115.
 • Smíšek, Rostislav, Jásón a jeho družina. Leopold I. a účastníci slavnostního vjezdu do Vídně 5. prosince 1666 očima barokního básníka, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 48-64.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav, Symbolické jednání jako strategie aktéra a přístup historika, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 9-18.
 • Smíšek, Rostislav, Slavnosti a zábavy na dvoře Leopolda I., in: Kateřina Fajtlová - Miroslav Kindl (edd.), Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017, s. 11-19.
 • Smíšek, Rostislav, Die Heiratsstrategien der Fürsten zu Schwarzenberg 1600 bis 1750, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 191, Reihe B), s. 127-154.
 • Smíšek, Rostislav, Anton Florian von Liechtenstein und Rom. Selbstpräsentation eines kaiserlichen Gesandten zum Ausgang des 17. Jahrhunderts, in: Marek Vařeka – Aleš Zářický (edd.), Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone, Ostrava-Vaduz 2013 (= Documenta Liechtensteiniana Series Nova. Monographica 1), s. 197-212.
 • Smíšek, Rostislav, Die Dietrichsteiner und der Kaiserhof an der Schwelle der Neuzeit, in: Anna Fundárková - István Fazekas (edd.), Die kirchliche und weltliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 8), s. 337-367.
 • Smíšek, Rostislav, Die Schwarzenberger und ihr Weg an den Kaiserhof im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, in: Anna Fundárková – István Fazekas (edd.), Die  weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 8), s. 441-468.
 • Smíšek, Rostislav, Johann Adolf et Ferdinand, deux carrières de courtisan, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg. Une famille dans ľhistoire de ľEurope XVIe-XXIesiècles, Paris 2012, s. 65-79.
 • Smíšek, Rostislav, Die „höfische“ Karriere der Fürsten von Dietrichstein und zu Schwarzenberg während der Regierungszeit Kaiser Leopolds I., in: David Schriffl – Niklas Perzi (edd.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008, Wien-Berlin 2011, s. 63-72.
 • Smíšek, Rostislav, „Quod genus hoc hominum“: Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observadores contemporáneos, in: José Martínez Millán – Rubén González Cuerva (edd.), La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio II, Madrid 2011, s. 909-952.
 • Bůžek, Václav - Cerman, Ivo - Smíšek, Rostislav, Habsburkové a jejich obraz v raném novověku, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 157-223.
 • Cerman, Ivo - Smíšek, Rostislav, Konflikty v organismu císařského dvora, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 458-488.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th-18th Centuries, Praha 2008, s. 27-37.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16.-18. století, Praha 2008, s. 27-37.
 • Smíšek, Rostislav, Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideál, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 157-170.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Konrádová, Monika - Smíšek, Rostislav, Habsburgowie i Michał Korybut Wiśniowiecki. Przyjazd arcyksiężniczki Eleonory Marii do Rzeczypospolitej w 1670 roku jako sposób komunikacji symbolicznej, Historia Slavorum Occidentis 2015, č. 2, s. 101-136.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Smíšek, Rostislav, The Correspondence between Emperor Leopold I and Johann Adolf of Schwarzenberg (1662-1683). Outline of an Edition Project, Opera historica 20, 2019, č. 1, s. 109-125.
 • Smíšek, Rostislav, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, č. 2, s. 217-243.
 • Konrádová, Monika - Smíšek, Rostislav, The Illusion of Power or Relentless Reality? Ceremonial and Ritual Practices at the Court of Moscow in the Middle of the 17th Century through the Eyes of the Imperial Diplomats, Theatrum historiae 19, 2016, s. 45-71.
 • Konrádová, Monika - Smíšek, Rostislav, Jan Kryštof z Fragsteinu a jeho diplomatická cesta do Ruska v letech 1657-1658. Teze edičního projektu, Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 247-268.
 • Smíšek, Rostislav, Markéta Tereza Španělská v symbolické řeči barokních performancí. Teze habilitační práce, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 70-99.
 • Smíšek, Rostislav, Uherská korunovace Josefa I. jako prostředek symbolické komunikace, Český časopis historický 112, 2014, s. 624-654.
 • Smíšek, Rostislav, Deplua Charitum Aurora. Leopold I. a Markéta Tereza Španělská v symbolické řeči gratulačního spisu Sebastiana Glaviniće k jejich sňatku roku 1666, Listy filologické - Folia philologica 137, 2014, č. 1-2, s. 41-71.
 • Smíšek, Rostislav, Císařský dvůr v polovině 17. století očima nejvyššího hofmistra arciknížete Leopolda Viléma. Deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku z roku 1657, Folia historica bohemica 27, 2012, č. 2, s. 263-314.
 • Smíšek, Rostislav, Komunikační síť knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku na přelomu 17. a 18. století, Theatrum historiae 9, 2011, s. 333-355.
 • Smíšek, Rostislav, Střední Evropa a Španělsko v polovině 17. století. Markéta Tereza Španělská a její španělský hofštát očima soudobých pozorovatelů, Český časopis historický 109, 2011, s. 397-431.
 • Smíšek, Rostislav, Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie Jana Adolfa a Ferdinanda ze Schwarzenberku, Folia historica bohemica 24, 2009, č. 1, s. 167-198.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89.
 • Smíšek, Rostislav, Jan Adam z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století, Západní Morava 9, 2005, s. 50-70.
 • Smíšek, Rostislav, "Dvorská" kariéra očima knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku, Jihočeský sborník historický 73, 2004, s. 94-120.
 • Smíšek, Rostislav, Důvěra nebo nenávist? Obraz Španěla v korespondenci císaře Leopolda I. s knížetem Ferdinandem z Dietrichsteina, Časopis Matice moravské 123, 2004, s. 47-76.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Smíšek, Rostislav, Antická mytologie v zámeckých malbách Jaroměřic nad Rokytnou, Relationes Budvicenses. Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku 3, 2002, s. 183-187.

 

Články ve sbornících

 • Smíšek, Rostislav, Šlechtic a sny ve druhé polovině 16. století. Snová kultura Jeronýma staršího Šlika, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 11), s. 219-248.
 • Smíšek, Rostislav, Kniha poznámek Ferdinanda z Ditrichštejna z let 1683-1697. Kritická edice, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 307-398.
 • Bůžek, Václav - Doležal, Stanislav - Hrdlička, Josef - Novotný, Miroslav - Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305.
 • Smíšek, Rostislav, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 65-111.
 • Smíšek, Rostislav, Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání. Příspěvek k poznání mobility císařského dvora na sklonku 17. století, in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 129-161.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Symboly Rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková - Mlada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005, s. 123-131.
 • Smíšek, Rostislav, Jan Adam Questenberk mezi Vídní a Jaroměřicemi, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 331-354.
 • Smíšek, Rostislav, Hrabě Jan Adam Questenberk a proměny jeho dvora v první polovině 18. století, in: Josef Hrdlička - Pavel Král (edd.), Studentská vědecká konference HISTORIE 2000, České Budějovice 2001, s. 125-156.

 

Popularizační texty

 • Smíšek, Rostislav, Svědectví o nenaplněných touhách. Sala terrena Ferdinanda z Verdenberka v Náměšti nad Oslavou, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 6, s. 26-27.
 • Smíšek, Rostislav, Mikulov Waltera Xavera z Ditrichštejna, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 30-31.
 • Smíšek, Rostislav, Druhý muž ve státě, nebo jeden z mnoha? Jan Adolf ze Schwarzenberku a císařský dvůr ve druhé polovině 17. století, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 7, s. 13-15.
 • Smíšek, Rostislav, "Jeho Milost císařská přes některý též trochu na břicho ráčil se položiti..." Ferdinand II. a Vilém Slavata na pozadí davové hysterie roku 1634, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 9, s. 37-40.
 • Smíšek, Rostislav, Jupiter nebo Apollon, Aurora nebo Minerva? Leopold I. a Markéta Tereza Španělská ve světle svatebních slavností, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 4, s. 19-22.
 • Smíšek, Rostislav, Zámek Jana Adama z Questenberka v Jaroměřicích nad Rokytnou. Místo vzpomínek a sebeprezentace, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 2, s. 24-25.