Gejdoš Jindřich

Mezi hradem, zámkem a tvrzí (Sídla české šlechty v 16. a 17. století)

Celá práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které jsou dále rozděleny na podkapitoly. Kromě tří hlavních částí práce obsahuje úvodní kapitolu se stručnou charakteristikou období 1526-1650 a shrnutím dosavadního bádání o sídlech české šlechty. V úvodu je dále provedeno rozlišení základních pojmů: hrad, zámek a tvrz. V kapitole druhé jsou na základě analytického rozboru Sedláčkových Hradů, zámků a tvrzí Království českého a z tohoto díla vytvořené databáze zaznamenány změny v držbě majetku, koncentrace šlechty a jejich sídel v jednotlivých českých krajích v časovém rozmezí let 1526-1650. Třetí kapitola se zabývá různými způsoby nabytí, pozbytí a držby sídel. Renesanční stavby a přestavby těchto objektů a v neposlední řadě zdůraznění nejvýznamnějších stavebníků v závěru je obsahem čtvrté kapitoly. Tyto informace jsou pak dále porovnávány s majetkovým zázemím předních českých šlechtických rodů, popř. s jejich společenským a mocenským postavením v království. Každá kapitola je opatřena úvodem a uzavřena shrnutím. V závěru je kromě celkového zhodnocení práce zařazena stručná charakteristika vytvořené databáze s ukázkou datových listů a grafické znázornění přestaveb sídel v jednotlivých krajích.