Skořepová Jitka

Maxmilián z Trauttmansdorffu - přímluvce a patron. Zakotvení nejvyšších zemských úředníků Království českého první poloviny 17. století v síti sociálních vztahů

Předkládaná diplomová práce se zabývá vztahem představitelů starých českých panských rodů k hierarchicky uspořádané instituci panovnického dvora za vlády císařů Ferdinanda II. a Ferdinanda III. Na základě rozboru dochované korespondence a studia dvorských seznamů se za pomoci historickoantropologické optiky pokouší zasadit urozence z českých zemí do sítě sociálních vztahů, která se vytvořila kolem osoby nejvyššího císařského hofmistra Maxmiliána z Trauttmansdorffu. Nejen že si všímá, jak nejvyšší zemští úředníci Království českého Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Adam mladší z Valdštejna pronikli do systému dvorských úřadů, ale snaží se zachytit, jaký v tom zmínění šlechtici spatřovali význam.

 

Maxmilián of Trauttmansdorff - intercessor and patron

Presented diploma work focuses on the relation of the representatives of the old Bohemian noble house to the gradualy matched institution of the royal court under the reign of Ferdinand II. and Ferdinand III. By analysing of correspondence and court lists using the methods of historical anthropology this work tries to describe the part which held Bohemian noblemen in the social network created around the person of Maxmilián of Trauttmansdorff. It notices not only the endeavour of Jaroslav Bořita of Martinic, Vilém Slavata of Chlum and Košumberk and Adam Junior of Valdštejn, the highest bohemian provincial officals, to get in this social network but it tries to describe how important it was for them too.