Historická antropologie I

Povinný předmět pro navazující magisterské studium historie, výběrový předmět pro ostatní historické obory magisterského studia

 

Garant – prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Přednášející – prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., PhDr. František Koreš, PhDr. Pavel Král, Ph.D., PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Rozsah – zimní semestr 2020-2021; dvě hodiny přednášek, jedna hodina semináře

 

I.   Úvod do historické antropologie

1)   Historická antropologie z historiografického a metodologického úhlu pohledu

      (Václav Bůžek) – 5. 10.

 

II.  Teoretická východiska historickoantropologických přístupů

2)   Sebeprezentace a sebereflexe individua (Václav Bůžek) – 12. 10.

3)   Individuum v sítích sociálních vztahů (Václav Bůžek) – 19. 10.

4)   Marginalizace individua (Markéta Skořepová) – 26. 10.

5)   Individuum a rituál (Pavel Král) – 2. 11.

6)   Individuum a konflikt (Markéta Skořepová) – 9. 11.

 

III.  Společnost raného novověku v symbolických obrazech komunikace

 7)  Obraz panovníka při korunovaci (Václav Bůžek) – 16. 11. 

 8)  Exotické zvíře v propagandistickém obrazu vládce (Václav Bůžek) – 23. 11.

 9)  Dvě těla krále (Václav Bůžek) – 30. 11.

10) Sebeprezentace individua v písemných pamětech (František Koreš) – 7. 12.

11) Měšťan v prožitcích víry (Josef Hrdlička) – 14. 12.

12) Osiření dítěte na venkově (Markéta Skořepová) – 4. 1.

 

 IV. Doporučená literatura (prostudovat 10 titulů)  

Ariès, Philippe, Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

Burke, Peter, Co je kulturní historie ?, Praha 2011.

Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.

Bůžek, Václav, „Páni a přátelé“ v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, Český časopis historický 100, 2002, s. 229-264.

Bůžek, Václav, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020.

Bůžek, Václav a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Bůžek, Václav a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2006.

Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Smrt Rudolfa II., Praha 2015.

Darnton, Robert, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013.

Delumeau, Jean, Strach na Západě ve 14. – 18. století I-II, Praha 1997-1999.

Dinges, Martin (ed.), Hausväter, Priester, Kastraten. Zur Konstruktion von Männlichkeit in Spätmittelater und Früher Neuzeit, Göttingen 1998.

Dvořáčková-Malá, Dana a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

van Dülmen, Richard, Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku, Praha 2003.

van Dülmen, Richard van, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Geertz, Cliford, Zhuštěný popis. K interpretativní teorii kultury, in: týž, Interpretace kultur, Praha 2000, s. 13-44.

van Gennep, Arnold, Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha 1997.

Ginzburg, Carlo, Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, Praha 2002.

Himl, Pavel, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

Hufton, Olwen, The Prospect before Her: A History of Women in Western Europe I. 1500-1800, New York 1996.

Iggers, Georg G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Karant-Nunn, Susan C., The Reformation of Ritual. An interpretation of early modern Germany, London-New York 1997.

Klapisch-Zuber, Christine, Woman, Family and Ritual in Renaissance Italy, Chicago-London 1985.

Král, Pavel, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004.

Landwehr, Achim, Geschichte des Sagbaren. Einführung in die historische Diskursanalyse, Tübingen 2001.

Muir, Edward, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge 1997.

Nodl, Martin – Tinková, Daniela (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.

Prchal, Vítězslav, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.

Raková, Svatava, Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008.

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009.

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.), Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století, Praha 2011.

Repgen, Konrad (ed.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991.

Rheinheimer, Martin, Chudáci, žebráci, vaganti. Lidé na okraji středověké společnosti 1450-1850, Praha 2003.

Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Soukup, Václav, Přehled antropologických teorií kultury, Praha 2000.

Stollberg-Rilinger, Barbara, Rituale, Frankfurt am Main – New York 2013.

Storchová, Lucie (ed.), Conditio humana konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

Storchová, Lucie – Horský, Jan a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Turner, Victor, Průběh rituálu, Praha 2004.