Specializační seminář k dějinám raného novověku I

Vedoucí semináře: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Seminář je určen především pro zájemce o politické, kulturní a sociální dějiny raně novověké společnosti se zaměřením na období 16. a 17. století, kteří chtějí využívat spíše méně tradičních metodologických přístupů a perspektivně uvažují o vědecké práci. V semináři si prohloubí teoretické, metodologické a historiografické poznatky o vybraných tématech z dějin raného novověku a zdokonalí svoje interpretační schopnosti zvolené látky. Pravidelnou součást seminární práce tvoří paleografická cvičení. V rámci semináře se veřejně diskutuje nejen pojetí bakalářských a diplomových prací, ale účastníkům jsou zadávány průběžné úkoly, které směřují k přípravě seminárních diskusí na předem zvolené téma. V zimním semestru 2020/2021 budou pokračovat seminární diskuse o tématech vážících se k lokální, regionální, zemské a dvorské rovině politického systému Království českého v rámci středoevropské monarchie Habsburků v předbělohorské době. Současně bude pozornost věnována sociálním vztahům individua ve společnosti předbělohorské doby a jejich reprezentaci v hmotné kultuře. Odborná literatura v češtině a cizích jazycích i edice pramenů jsou zádávány účastníkům semináře průběžně podle diskutovaných témat. Udělení zápočtu předpokládá plnění zadaných úkolů a aktivní zapojení do seminárních diskusí.