Svazek 16 (2016)

MARKÉTA SKOŘEPOVÁ

OVDOVĚNÍ A OSIŘENÍ VE VENKOVSKÉ SPOLEČNOSTI

Panství Nový Rychnov (1785-1855)

 

Kniha se zabývá problematikou neúplných rodin ve venkovském prostředí konce 18. a první poloviny 19. století. Jejím základem se stalo studium matrik, gruntovních knih, pozůstalostních řízení a zpovědních seznamů, jež umožnily sledování životního cyklu několika stovek rodin žijících na novorychnovském panství na Pelhřimovsku v letech 1785-1855. Práce zohledňuje demografické aspekty ovdovění a osiření, stejně jako právní normy a dobový diskurz, který se týkal ovdovělých rodičů a jejich osiřelých dětí. Největší pozornost se ale soustředí na konkrétní domácnosti, v nichž došlo k úmrtí otce nebo matky. Změny v sociálním postavení členů těchto rodin vedly k prosazování určitých osobních a rodinných strategií, které souvisely s držbou a způsobem předávání obhospodařovaných usedlostí.  Jejich ekonomická situace ovlivňovala postavení ovdovělých osob a osiřelých dětí ve venkovské společnosti a spoluurčovala jejich další životní perspektivy.