PUBLIKACE MIMO EDIČNÍ ŘADY

Dagmar Blümlová - Josef Blüml (edd.), České Budějovice v paměti Josefa Šusty, České Budějovice 2005.
 

Nová publikace České Budějovice v paměti Josefa Šusty (145 stran) je edicí pracovníků Historického ústavu Jihočeské univerzity Dagmar a Josefa Blümlových. Přináší pestrou škálu informací o čtyřletí 1887-1891, kdy budoucí významný český historik Josef Šusta studoval na českobudějovickém Jirsíkově gymnáziu. V textu si přečteme nejen vybrané "budějovické" pasáže ze Šustových pamětí, ale seznámíme se i s jeho básnickými pokusy (zajímavá je zejména část veršovaného dramatu Záboj patnáctiletého autora), s jeho korespondencí (s Ferdinandem Čenským) a rovněž s gymnaziální dokumentací. Vysvědčení, katalogy a školní zprávy dokládají, že vzorným studentem Josef Šusta rozhodně nebyl, zároveň jsou i svědectvím o skladbě vyučovacích předmětů a o dobových pedagogických kritériích. Část kroniky Jirsíkova gymnázia spolu s abiturientskými seznamy kromě dobového koloritu nabízí i široký kontext jmen spolužáků - mimo jiné historika Josefa Sakaře a právníka a politika Emila Háchu - a profesorů. K zajímavostem patří přetisky rukopisných pasáží, dopisy z daného období a více než desítka pohlednic (ze sbírky Radima Znachora), zachycujících dávno zmizelé partie města sklonku 19. století. Edice čtenáři zpřístupňuje materiály ze Státního okresního archivu v Č. Budějovicích a ze Státního ústředního archivu v Praze, kde je literární pozůstalost Josefa Šusty uložena. Publikaci podpořilo Statutární město České Budějovice, částečně rovněž grant GAČR 409/04/0140. Vydala a vytiskla Nová tiskárna Pelhřimov, která knihu rovněž distribuuje.

 

Dagmar Blümlová (ed.), 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov, NTP, 2001, 144 s.
 

Editorkou sestavený a jejím úvodním slovem opatřený sborníček je poměrně unikátní publikací, neboť se pokouší mapovat tradici jednoho oboru na Jihočeské univerzitě. Celá publikace je tak tvořena dvěma částmi. V první obecnější jsou zařazeny tři studie věnované kulturním dějinám a jejich tradici v českém prostředí. Příspěvek Josefa Blümla je věnován počátkům české kulturní historie v díle Čeňka Zíbrta, mj. tomu, jak tato historická disciplína, mající řadu evropských vzorů, v Čechách zdomácněla. Příspěvky Josefa Petráně a Václava Bůžka se naopak soustřeďují na současný stav daného vědního oboru, jeho metodologické a tematické zakotvení, i na konkrétní informace o kulturněhistorickém směřování badatelské práce Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (o zájmech i badatelských výsledcích jeho pracovníků). Do první části tak lze řadit i připojený přehled pracovníků ústavu.

Druhou část publikace tvoří vedle disciplín studijního programu oboru kulturní historie na naší univerzitě především Soupis absolventů a posluchačů oboru kulturní historie podle zadaných a obhájených diplomových prací (1996-2001) doplněný přehledem jejich dalších odborných i kulturně-společenských aktivit a informací o zaměstnání. Z této části publikace vyplývá konkrétní informace o tom, jaké jsou zájmy studentů, jaká diplomová témata si vybírají, ale i s jakou perspektivou uplatnění mohou po absolvování vysoké školy počítat.