Více o oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Typ studia: dvouoborové navazující učitelské prezenční studium

Charakteristika oboru

Studijní obor Učitelství anglického jazyka pro střední školy je nabízen jako navazující dvouoborové magisterské studium. Propojuje složku filologicko-didaktickou zajišťovanou Ústavem anglistiky Filozofické fakulty JU se složkou pedagogickou a psychologickou zajišťovanou odborníky z Pedagogické fakulty JU. Studijní obor je koncipován tak, aby absolventovi poskytl plnou kvalifikaci k výkonu povolání učitelství angličtiny na středních školách.

Profil absolventa

Magisterské studium poskytne absolventovi praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídající úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Absolvent si rozšíří systémové znalosti o anglickém jazyce na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka. Systémové synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní. V návaznosti na předměty absolvované v bakalářském stupni studia obor absolventovi rozšíří znalosti z oblasti historie anglické literatury literatury a anglosaské kritiky. Absolvent dále nabude podstatných znalostí a dovedností z didaktiky a metodiky anglického jazyka, přičemž důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností absolventa a na praktické aplikace didaktické teorie. Získá rovněž nezbytné znalosti z psychologie a pedagogiky speciálně zaměřené na cílovou skupinu  - studenty středních škol.

Absolvent tak bude plně kvalifikován k výkonu povolání učitele SŠ.