Soutěže

STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
 
  • Studentská vědecká konference Historie (tzv. studentská vědecká odborná činnost – SVOČ)
     
je celostátně organizovanou soutěží, jíž se mohou zúčastnit studenti historických oborů všech vysokých škol v ČR. Do celostátního kola (které se koná v březnu či dubnu střídavě na různých vysokých školách) mohou být vysláni dva zástupci každého pracoviště, tedy i Ústavu archivnictví a PVH, kteří zašlou práce v rozsahu do 30 normostran, vystoupí s jejich prezentací a absolvují jejich obhajobu před odbornou porotou. Vyhlašováno je 10 nejúspěšnějších studentů, jejichž práce jsou publikovány. V rámci ÚA PVH se každoročně koná ústavní kolo soutěže (v lednu či na začátku února), kde je počet účastníků neomezen, soutěž je možno zapsat do studijního programu a za účast v ní (tj. vypracování, odevzdání, prezentaci a obhajobu práce) lze získat kredity.
 
S touto soutěží je spojena
 
Cena Josefa Šusty,
 
kterou vypisuje a dotuje Sdružení historiků České republiky – Historický klub 1872. Práce zaslané do soutěže „Historie" (v celkovém počtu 20-25 prací) hodnotí odborná komise jmenovaná výborem SH ČR a vyhlašuje obvykle 3 nejúspěšnější práce. Všichni ocenění jsou pozváni na jednání výboru SH ČR a získají knižní odměny a možnost publikovat svou práci ve Zpravodaji Historického klubu, vítěz i finanční částku.
 
V minulých letech byli za Ústav archivnictví a PVH do soutěže vysláni následující studenti:
 

Historie 2007:
 

Bc. Pavel Holub (Od nekatolictví ke katolictví. Konverze v Humpolci na přelomu 18. a 19. století) – 2. místo v soutěži „Historie"
Bc. Zuzana Kárová (Českobudějovické notářství 1851-1951) – 11. místo v soutěži „Historie" 
 

Historie 2008:
 

Bc. Markéta Skořepová (Veselé vdovy? Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. Jižní Čechy, 1. polovina 19. století) – 1. místo v soutěži „Historie"
    – 1. místo v soutěži o Cenu Josefa Šusty
Bc. Barbora Jílková (Organizace zdravotní péče v Českých Budějovicích v letech 1868-1914) – 11. – 17. místo v soutěži „Historie"
 

Historie 2009:
 

Bc. Jiří Cukr (První jiskrné proudění vody". Stavba skupinového vodovodu pro obce Besednice, Nesměň, Něchov a Todně ve dvacátých letech 20. Století)  – 7.-8. místo v soutěži „Historie"
Bc. Hana Hatová (Farní knihovna v Petrovicích u Sušice) – 11.-15. místo v soutěži „Historie"
 

Historie 2010:
 

Bc. Jaroslav Mrňa (Dějiny velkomeziříčské farnosti)
 

Historie 2011:
 

Eliška Homolková (Nejstarší farní kronika Němčic1759 - 1783 a její výpovědní hodnota pro dějiny kostela a farnosti) - 5. - 8. místo
Martina Schönbeková (Korespondence mezi purkmistrem a radou města Českých Budějovic a rychtářem a konšely města Třeboň v 16. století) - 12. - 14. místo
 

Historie 2012:
 

Soňa Martinovská (Rodinné a osobní vzpomínky plzeňské měšťanky Luisy Pernerové-Zykmundové 1867 - 1947 jako útěcha v tíživých časech)
Michal Morawetz ( "Krankengeschichte" Jiřího Františka Buquoye. Popis nemoci jako pramen osobní povahy)
 

Historie 2013:
 

Tomáš Hunčovský (Spory mezi lhenickými měšťany v 18. století) - zvláštní uznání v rámci soutěže o Cenu Josefa Šusty
Dana Marešová (Památník slečny Zimmerové z let 1818 - 1837) - zvláštní cena pro práci týkající se dějin dlouhého 19. století
 

Historie 2014:
 

Aneta Čadová (Plešivec. Proměny jedné šumavské osady v létech 1945 až 1953) - 6. - 8. místo v soutěži Historie

 


 

  • Soutěž České archivní společnosti (ČAS) o Cenu prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
     
Soutěž vyhlašovaná Českou archivní společností, o. s., a dotovaná společností Bach Systems, s. r. o., je od roku 2009 vyhlašována každoročně, a to v lichých rocích pro práce věnované archivnictví a dějinám správy, v sudých rocích pomocným vědám historických. Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, zejména filozofických a pedagogických fakult, oborů archivnictví a historie, soutěž je však otevřena pro studenty všech vysokých škol. Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce (může se jednat o práce ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové, nebo jejich části). Práce je třeba odevzdat do 30. června. (Detaily viz Statut soutěže.) Soutěžní práce hodnotí odborná komise, jmenovaná výborem České archivní společnosti. Oceněny jsou obvykle 3 práce, jejichž autoři obdrží finanční odměnu a jsou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se koná za přítomnosti zástupců vedení ČAS, členů komise a Společnosti Bach Systems, s. r. o. Kvalitní práce mohou být doporučeny k publikování.
 
V dosavadních ročnících soutěže uspěli následující studenti ÚA PVH:
 
2008:
 
Bc. Zuzana Kárová (Českobudějovické notářství 1851-1951) – 2. místo
 
2009:
 
Bc. Miluše Wagnerová (Farní kronika Olešnice 1787-1887) – 3. místo
Bc. Jaroslav Mrňa (Protocollum domesticum farnosti velkomeziříčské 1816-1938) – čestné uznání
 
2010:
 
Bc. Hana Hatová (Farní knihovna v Petrovicích u Sušice) – 3.-4. místo
 
2011:
 
Bc. Libuše Homerová (Antonín Markus - životopisná studie) - 1. místo
 
2013: 
 
Mgr. Miluše Wagnerová (Historie farnosti Olešnice na konci 18. a v průběhu 19. století) - 1. místo
Mgr. Rudolf Zíka (Vývoj a fungování českých sborů dobrovolných hasičů ve venkovských obcích na jihu Čech v letech 1876-1939) - 2. místo
 
2014:
 
Bc. Lucie Kruchňová (Židovské obyvatelstvo soudního okresu Sedlec a jeho sociální postavení do roku 1945 (se zvláštním zřetelem k roku 1940) - 1. místo mezi bakalářskými pracemi
Bc. Dana Marešová (Památník slečny Zimmerové z let 1818–1837 ) - 2. místo mezi bakalářskými pracemi
Mgr. Soňa Martinovská („Buďtež prokleti vy všichni, kdož jste toho původci". Léta 1870-1950 pohledem kroniky Václava Koppa.) - 2. - 3. místo mezi magisterskými pracemi
 
2015:
 
Mgr. Eliška Hospasková (roz. Homolková) (Schwarzenberský patronát v 18. století na příkladu fary v Němčicích) - 1. místo
Mgr. Tomáš Hunčovský (K organizování a fungování městské správy ve Lhenicích na přelomu 18. a 19. století ) - 2. místo
Mgr. Eliška Řepová (Představitelé městské správy v Prachaticích v 17. století) - 2. místo