PhDr. Pavel Břicháček

PhDr. PAVEL BŘICHÁČEK

 

Narozen 19. 7. 1953 v Benešově. V letech 1975-1986 externí studium historie a archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce: Osídlení doby římské mezi Berounkou a Vltavou. V roce 1987 rigorózní zkouška tamtéž - PhDr.

Od r. 1971 byl jako pracovník na terénních výzkumech zaměstnancem Archeologického ústavu ČSAV Praha. V letech 1975-1988 pracoval jako odborný pracovník na témže pracovišti. V letech 1988-1993 působil jako vedoucí Expozitury Archeologického ústavu AVČR pro jižní a západní Čechy. V letech 1993-1994 byl zaměstnán v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Od roku 1995 do současnosti je vedoucím Oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni.

Od r. 2007 působí jako externí přednášející archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se věnuje problematice raně a vrcholně středověkého osídlení.

 

Publikační činnost

(výběr z let 2005-2012)
 

 • Břicháček, P. – Metlička, M. 2012: Záchranný výzkum na slovanském kostrovém pohřebišti v Rokycanech - Malém náměstí (okr. Rokycany), Archeologie v západních Čechách 5.
 • Břicháček, P. 2012: Nové nálezy římských mincí v západních Čechách, Praehistorica XXXI, UK Praha.
 • Břicháček, P. - Chvojka, O. 2012: Objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Bernarticích (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, Č. Budějovice.
 • Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 23, Jindřichův Hradec, s. 435 - 444.
 • Břicháček, P. 2011: Die St. - Jacobus-Kirche in Domažlice/Taus und ihre Stellung in örtlicher frühmittelalterlicher Siedlungsaglomeration. In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, ITM VIII, Poláček, L. -  Maříková - Kubková, J. (Hrsg.) Brno, s. 289 - 303.
 • Břicháček, P. - Metlička, M. 2011: Záchranný výzkum časně laténských obytných objektů u Mašovic (o. Domažlice), Archeologie ve středních Čechách 15/1, ÚAPPSČ Praha, s. 367-384.
 • Břicháček, P. - Košnar, L. 2011: Die Bedeutung der Donautrasse für die ur- und  frühgeschichtliche Entwicklung Süd- und Westböhmens. Ein Abriss, in Siedlungs- und Küstenforschung in südlichen Nordseegebiet 34, Rahden/Westf., s. 227-242.
 • Břicháček, P. 2011: Hrady Landštejn a Pomezí, výsledky archeologického výzkumu, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 23, Jindřichův Hradec, s. 435 - 444.
 • Břicháček, P. 2011: Die St. - Jacobus-Kirche in Domažlice/Taus und ihre Stellung in örtlicher frühmittelalterlicher Siedlungsaglomeration. In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, ITM VIII, Poláček, L. -  Maříková - Kubková, J. (Hrsg.) Brno, s. 289 - 303.
 • Břicháček, P. - Richter, M. - Sommer, P. - 2010: Neobvyklý prvek interiérové výzdoby románské baziliky na Ostrově u Davle. In: Bohemia plena est eclesiis, Praha, s. 197-204.
 • Břicháček, P. 2010: Soubor středověkých dlaždic od kostela sv. Vavřince na Štítarech (o. Domažlice). In: Bohemia plena est eclesiis, Praha, s. 368-373.
 • Břicháček, P. 2009: Archeologický výzkum jádra premonstrátského kláštera v Milevsku (okres Písek),In: Mašek, M. - Sommer, P. - Žemlička, J. a kol.: Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. Praha, s. 91 -103.
 • Břicháček, P. 2009: Příspěvek k poznání středopaleolitického osídlení západních Čech. In: Sborník J. Fridrichovi (v tisku). Památky archeologické, ARÚ Praha.
 • Břicháček, P. - Kuchařová, H. - Vehovský, F. 2008: Premonstrátský klášter Milevsko- národní kulturní památka, Historický průvodce. Brandýs nad Labem.
 • Břicháček, P. 2008: Az Újfehétó. Der Goldmünzschatz von Újfehértó. Recenze pro Časopis přátel starožitností českých.
 • Kolektiv 2008: Plzeňsko. Příroda, historie, život (kapitoly Vývoj osídlení a Od příchodu Slovanů do poloviny 13. století, 191-195, 301-306). Baset Plzeň.
 • Břicháček, P. 2007: Příspěvek k poznání nejstaršího slovanského osídlení jižních Čech, in: Archeologie na pomezí (ed. R. Krajíc a O. Chvojka), Archeologické výzkumy v jižních Čechách - supplementum 4, 111-128, Č. Budějovice.
 • Břicháček, P. 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z premonstrátského kláštera v Milevsku, Milevsko.
 • Břicháček, P. - Poláková, M. 2006: Sepekov - mariánské poutní místo, IRES Písek.
 • Břicháček, P. - Poláková, M. 2006: Milevsko, IRES Písek.
 • Břicháček, P. - Merhautová, A. - Sommer, P. - Richter, M. 2006: Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle, Archaeologica Pragensia 18, 45-64, Praha.
 • Břicháček, P. 2006: Entdeckungen in kleinen Schritten. Ergebnisse archäologischer Forschungen in Stift und Stiftkirche von Milevsko, Geraser Hefte 58, 28-30, Geras-Pernegg-Waldviertel.
 • Břicháček, P. - Řezáč, M. 2005: Zaniklá středověká osada Tuřany (k.ú. Soběkury, okr. Plzeň-jih), Archeologie doby hradištní v Čechách, 29-43, Plzeň.