Rataje u Bechyně 2011

Archeologický výzkum polykulturní lokality byl koncipován jako zjišťovací, jeho cílem bylo ověření stratigrafie lokality v její východní části. Zároveň byl realizován formou letní archeologické praxe pro studenty 1. ročníku archeologie FF JU. Před zahájením výzkumu byly provedeny pedologické nápichy a mikrovrypy, přičemž 5 z nich bylo archeologicky pozitivních. Do míst dvou pozitivních mikrovrypů byly následně umístěny dvě archeologické sondy. Sondy byly postupně exkavovány po sektorech, ze všech kontextů byly odebírány vzorky (pokud to bylo možné, tak 20 l) na plavení, které byly realizováno přímo na místě, na břehu Smutné. V obou sondách byly A. Majerem odebrány vzorky na fosfátové analýzy a z vrstvy 2002 (z jižního profilu sondy 2/11) odebral A. Majer vzorek na magnetické měření půd.