Inovace předmětu Odborná archeologická praxe

FRVŠ 1713

Projekt měl za úkol transformovat předmět Odborná archeologická praxe (UAR/OAP) do takové podoby, která by studentům poskytovala praktické zkušenosti s co nejširším spektrem činností, provázejících terénní archeologický výzkum a následné základní zpracování jeho výsledků.

Hlavního cíle řešení projektu bylo dosaženo realizováním odborné archeologické praxe v červenci a v srpnu 2011, a to na archeologických výzkumech v Ratajích u Bechyně (studenti 1. bakalářského ročníku archeologie) a na hradišti sv. Jána v Netolicích (studenti 2. bakalářského ročníku archeologie).

Prvním předpokladem k úspěšnému naplnění projektu bylo pořízení nezbytného přístrojového vybavení, tj. nivelačního přístroje NEDO X20, optického hranolu, pedologické sondy, plavící linky včetně agregátu, digitálního fotoaparátu Olympus E450 s ramenem na kolmé snímkování, stanu na překrytí sond a drobného materiálního vybavení pro terénní archeologické práce. Následně byly všechny tyto přístroje a nástroje využity k inovaci archeologické praxe v terénu, konkrétně na archeologických výzkumech v Ratajích a v Netolicích; studenti byli seznámeni s:

  • archeologickou prospekcí před zahájením terénního odkryvu pomocí pedologického průzkumu
  • vyměřováním archeologických sond pomocí optického hranolu, pásma a nivelačního přístroje
  • exkavací archeologických kontextů, identifikací movitých i nemovitých objektů a odebíráním vzorků
  • plavením odebraných vzorků na zakoupené plavící jednotce a se základní evidencí získaných dat (zaškolení a dohled provedla Mgr. Tereza Šálková z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie PřF JU)
  • odebíráním vzorků na geochemické a geomagnetické analýzy (provedl včetně školení pro studenty Antonín Majer z Volyně)
  • dokumentací zjištěných archeologických situací ve formě kresebné dokumentace, fotografické dokumentace (kolmé snímkování za využití zakoupeného přístroje) i s nivelací archeologických sond (opět za využití zakoupeného přístroje)
     

Pro rozšíření svých znalostí budou moci studenti napříště využívat zakoupenou zahraniční literaturu, zaměřenou na metodologii terénní práce v archeologii.

→ prezentace