Publikační činnost

Odborné monografie

JANEČKA, Martin. S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky. České Budějovice: Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017. 170 s. Societas. ISBN 978-80-7394-660-9.

 

Kapitoly v odborných monografiích

4) JANEČKA, Martin. Advantages and disadvantages of interpretation of language as a fractal structure. In: Kol. autorů: Studia humanitatis – Ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. Ostrava: OU, 2018, s. 137–149. ISBN 978-80-7599-026-6.

3) JANEČKA, Martin. Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation. In: KOZAK, K. (ed.): Forum for Contemporary Issues in Language and Literature III. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017, s. 57–69. ISBN 978-83-7051-869-1.

2) JANEČKA, Martin. Interpretace jazykového znaku v díle S. K. Šaumjana: kritická reflexe. In: Kol. autorů: Studia humanitatis – Ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VI. Ostrava: OU, 2016, s. 385–400. ISBN 978-80-7464-857-1.

1) JANEČKA, Martin a ULIČNÝ, Oldřich. K lokalistickému východisku popisu pádového systému češtiny. In: ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. Olomouc: UP, 2013, s. 33–40. ISBN 978-80-244-3633-3.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

3) JANEČKA, Martin. Valence verbálních substantiv na příkladu dvojice učení/učení se. PRACE FILOLOGICZNE. 2018, LXXII, s. 87–101. ISSN 0138-0567.

2) JANEČKA, Martin. K některým případům nestandardní vokalické délky u zájmen. Bohemistyka. 2017, 17(4), s. 347–358. ISSN 1642-9893.

1) JANEČKA, Martin. Střetávání mluvené a psané formy jazyka v písemných projevech žáků základní školy. Bohemistyka. 2014, 14(1), s. 378–384. ISSN 1642-9893

Články v domácích recenzovaných časopisech

6) JANEČKA, Martin. Způsoby vyjadřování kondicionálu a přibližnosti pomocí jako by a jakoby. Bohemica Olomucensia. 2018, 18(1), s. 130–142.  ISSN 1803-876X.

5) JANEČKA, Martin. Substituce tvarů příslovce „pozdě“ pomocí tvarů příslovce „dlouho“: možnosti a limity. Nová čeština doma a ve světě. 2017, 17(2), s. 17–25. ISSN: 1805–367X

4) JANEČKA, Martin. Projevy tzv. sekundární orality v psaných komunikátech (nejen) na internetu. Bohemica Olomucensia. 2014, 6(1), s. 36–44. ISSN 1803-876X.

3) JANEČKA, Martin. K dvěma pojetím analýzy textu: metodologická komparace. Jazykovědné aktuality. 2012, 49(3–4), s. 70–78. ISSN 1212-5326.

2) JANEČKA, Martin. Uplatnění částice bohužel (a bohudík) v současné psané publicistice. KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE. 2012, 3(6), s. 10–19. ISSN 1804-137X.

1) JANEČKA, Martin. Sémantické důsledky elidování reflexivních klitik při procesu deverbativní transformace. Bohemica Olomucensia – Philologica Juvenilia. Příspěvky z 11. mezinárodního Setkání mladých lingvistů v Olomouci. 2011, 3(2), s. 98–105. ISSN 1803-876X.

 

Recenze a zprávy

5) JANEČKA, Martin. Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou. Časopis pro moderní filologii. 2018, s. 123–127. ISSN 0008-7386.

4) JANEČKA, Martin. Michaela Křivancová: Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové. Bohemica Olomucensia. 2018, 18(1), s. 207–212. ISSN 1803-876X.

3) JANEČKA, Martin. Martin Haspelmath, Andrea D. Sims: O čem je morfologie. Slovo a slovesnost. 2017, 78(3), s. 269–275. ISSN 0037-7031.

2) JANEČKA, Martin. Za profesorem Miroslavem Komárkem. Linguistica Brunensia. 2014, 62(1), s. 99–101. ISSN 1803-7410.

1) JANEČKA, Martin. První popis gramatiky češtiny vystavěný na (reálných) datech? In: Bohemica Olomucensia. 2012, 4(2), s. 81–87. ISSN 1803-876X.

 

Články ve sbornících

7) JANEČKA, Martin. Gestika a afázie: paralely v omezeních jazyka a gest. In: BENEŠ, M., ed. Lingvistika Praha 2015 [online]. 2016 [cit. 16. 11. 2017]. ISSN 1805-9988. Dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik

6) JANEČKA, Martin. Bezpředložkové genitivní frazémy a idiomy. In: MIZEROVÁ, S. a PLESNÍK, L., eds. Slavica Iuvenum XVI: sborník z Mezinárodního setkání mladých slavistů v Ostravě [CD-ROM]. Ostrava: FF OU, 2015, s. 22–29. ISBN 978-80-7464-784-0. Dostupné také z: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2015.pdf

5) JANEČKA, Martin. Korpusová analýza částic vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici věty. In: BENEŠ, M., ed. Lingvistika Praha 2014 [online]. 2014 [cit. 16. 11. 2017]. ISSN 1805-9988. Dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik

4) JANEČKA, Martin. Šaumjanovo pojetí (jazykového) invariantu: metodologické konsekventy. In: VOREL, J. a kol., eds. Slavica Iuvenum XV: sborník z Mezinárodního setkání mladých slavistů v Ostravě [CD-ROM]. Ostrava: FF OU, 2014, s. 178–184. ISBN 978-80-7464-680-5. Dostupné také z: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2014.pdf

3) JANEČKA, Martin. Proč (a kam) se ztrácejí reflexivní klitika se/si při procesu nominalizace? In: URKOM, A., ed. Proceedings from 3rd Conference for Young Slavists in Budapest. Budapest: Eötvös Loránd University, 2013, s. 101–104. ISBN 978-963-284-499-2.

2) JANEČKA, Martin. Multimodalita jako možnost pro gramatiku „procesuálního“ typu. In: Bednaříková, B. a Hernandezová, P., eds. Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: UP, 2013, s. 326–331. ISBN 978-80-244-3960-0.

1) JANEČKA, Martin. Genitiv adnominální v korpusu. In: SEVERA, V. a VILÍMEK, V., eds. Slavica Iuvenum XI: sborník z Mezinárodního setkání mladých slavistů v Ostravě [CD-ROM]. Ostrava: FF OU, 2010, s. 217–224. ISBN 978-80-7368-931-5. Dostupné také z: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2010.pdf

 

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

4) Investigating gestures and speech in multimodal corpus: specifics of aphasic people. Towards New Horizons in Digital Humanities: Multimodal Approaches for Visual Media, Passau (Germany), březen 2019.

3) Nominalization and occurence of reflexive clitics: Example of Czech „se“. 44. Österreichische Linguistiktagung – Innsbruck (Austria), říjen 2018.

2) Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation. 1st international conference „Uses, Misuses, Abuses of Language in Culture, Literature and Linguistics – Siedlce (Poland), říjen 2016.

1) Proč (a kam) se ztrácejí reflexivní klitika se/si při procesu nominalizace? 3rd Conference For Young Slavists in Budapest, duben 2013.

 

Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

14) Korpusový výzkum valence deverbativních substantiv na příkladu dvojice učení/učení se. Konference „Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes“ – Praha, květen 2018.

13) Advantages and disadvantages of interpretation of language as a fractal structure. 7. ročník konference Studia humanitatis – Ars hermeneutica – Ostrava, květen 2018.

12) K některým případům nestandardní vokalické kvantity u zájmen. Konference „100 let Naší řeči“ – Praha, leden 2017.

11) Vzájemná substituce příslovcí „pozdě“ a „dlouho“: možnosti a limity. Konference „Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci“ – Liberec, září 2016.

10) Jakoby vs. jako by: komunikační úskalí v podobě „ztráty“ kondicionálu? 17. mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc, květen 2016.

9) Interpretace jazykového znaku v díle S. K. Šaumjana: kritická reflexe. 6. ročník konference Studia humanitatis – Ars hermeneutica – Ostrava, květen 2016.

8) Gestika a afázie: paralely v omezeních jazyka a gest. 3. ročník konference Lingvistika Praha, říjen 2015.

7) Bezpředložkové genitivní frazémy a idiomy. 16. ročník konference mladých slavistů Slavica Iuvenum – Ostrava, březen/duben 2014.

6) Korpusová analýza částic vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici věty. 2. ročník konference Lingvistika Praha, duben 2014.

5) Šaumjanovo pojetí (jazykového) invariantu: metodologické konsekventy. 15. ročník konference mladých slavistů Slavica Iuvenum – Ostrava, duben 2014.

4) Multimodalita jako možnost pro gramatiku „procesuálního“ typu. 13. mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc, květen 2012.

3) Sekundární oralita dnes: redundance psaného jazyka na pozadí vizualizace. 12. mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc, květen 2011.

2) Sémantické důsledky elidování reflexivních klitik při procesu deverbativní transformace. 11. mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc, květen 2010.

1) Genitiv adnominální v korpusu. 11. ročník konference mladých slavistů Slavica Iuvenum – Ostrava, březen 2010.

 

Vyžádané přednášky v zahraničí

Speaking with words, speaking with gestures: how we can better understand aphasic people. Přednáška v Department of Linguistics (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), duben 2019.

Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: experimenty s afatickými pacienty. Přednáška na Katedře slovenského jazyka (FF UK Bratislava), únor 2019.

Replacing speech with gestures: how aphasic people designate nouns and verbs. Přednáška ve Wiener Sprachgesselschaft (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), leden 2019.

Integration of gestures into the description of spoken language: specifics of aphasic people. Přednáška na Institut für Slawistik (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), leden 2019.

Perspektivy výzkumu adnominálního genitivu v západoslovanských jazycích. Přednáška na Institut für Slawistik (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), listopad 2018.

 

Ostatní

16) Účast na 11. ročníku Letní školy lingvistiky v Dačicích, srpen 2017.

15) Číslovky vyjádřené jako kombinace grafémů a číslic: mezijazyková studie. 37. studentský workshop Žďárek – Mělník, květen 2017.

14) Sémiotické myšlení S. K. Šaumjana. Přednáška v rámci Pražského lingvistického kroužku (FF UK, Praha), leden 2017.

13) Vývoj Šaumjanova gramatického myšlení: od generativismu k sémiotice. Přednáška v rámci Jazykovědného sdružení ČR (pobočka FF MU, Brno), duben 2014.

12) Sémiotické aspekty pojetí gramatiky S. K. Šaumjana. Workshop doktorandů, FF UP Olomouc, červen 2013.

11) Střet mluvené a psané formy jazyka (nejen) jako produkt tzv. nové orality. Přednáška v rámci Jazykovědného sdružení ČR (pobočka FF JU, České Budějovice), duben 2013.

10) Účast na Eastern Generative Grammar (EGG) Summer School ve Wroclawi, červenec–srpen 2012.

9) Účast na 5. ročníku Letní školy lingvistiky v Dačicích, srpen 2011.

8) Produkce a recepce textu na pozadí vizualizovaného jako sémiotický problém. Přednáška v rámci Sémiotické skupiny při ČSKI, Filozofický ústav AV ČR, březen 2011.

7) Jak se píše a jak se mluví (nejen) podle Václava Cvrčka. Workshop „Moderní mluvnice češtiny“, FF UP Olomouc, únor 2011.

6) Text jako fraktál – text jako znak. 27. studentský workshop Žďárek – Litoměřice, prosinec 2010.

5) Účast na 4. ročníku Letní školy lingvistiky v Dačicích, srpen 2010.

4) Sémantické důsledky elidování reflexivních klitik při procesu deverbativní transformace. Studentská soutěž Student a věda (lingvistická část – oceněn čestným uznáním) – Olomouc, duben 2010.

3) Syntax a sémantika genitivu adnominálního. 26. studentský workshop Žďárek – Hořovice, listopad 2009.

2) Ke konkurenci nominativ/instrumentál predikativní. 24. studentský workshop Žďárek – Jilemnice, listopad 2008.

1) Porušování zásad informační kvality v MF Dnes (v různých rovinách jazyka). 23. studentský workshop Žďárek – Jilemnice, prosinec 2007.