Publikační činnost

 

1. Kapitoly v odborných monografiích

2. MATUROVÁ, Markéta. Několik poznámek k Hankovým pravopisným úpravám. In: Viktor Viktora (ed.) Václav Hanka a obrozenecké nadšení. Plzeň: SVK Plzeňského kraje, 2017, s. 63–66. ISBN 978-80-86944-66-1.

1. MATUROVÁ, Markéta. Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě. In: MINÁŘOVÁ, Eva a kol. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 84–89. ISBN 978-80-210-6631-1.

2. Články v odborných periodikách

2. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

1. MATUROVÁ, Markéta. Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnostiBohemistyka. 2017, 2, s. 115–125. ISSN 1642-9893.

2. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

5. MATUROVÁ, Markéta. Sonda do profesní mluvy gynekologů a porodníků. Jazykovědné aktuality. 2017, 55(3–4), s. 28–33. ISSN 1212-5326.

4. MATUROVÁ, Markéta, HAVRDA, Michal. Jména po chalupě v obcích Láz a Čenkov. Acta Onomastica. 2017, LVIII, s. 165–171. ISSN 1211-4413.

3. MATUROVÁ, Markéta. Využití nástroje SyD ve výuce češtiny. Český jazyk a literatura. 2016/2017, 67(4), s. 183–187. ISSN 0009-0786.

2. MATUROVÁ, Markéta. Ach, ta zájmena. Český jazyk a literatura. 2015/2016, 66(3), s. 131–133. ISSN 0009-0786.

1. MATUROVÁ, Markéta. Antropologický slovník. Jazykovědné aktuality. 2010, 47(1–2), s. 61–63. ISSN 1212-5326.

3. Články ve sbornících

4. MATUROVÁ, Markéta. Aktualizace frazémů v psaných textech (na základě materiálu korpusu SYN2015). In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: PF UK, 2017, s. 81–86. ISBN 978-80-7290-964-3

3. MATUROVÁ, Markéta. Maďarská příjmení v Čechách. In: Od počátků k současnosti (1955–2015) 60. let bohemistiky na ELTE. Budapešť: ELTE, 2016, s. 201–208. ISBN 978-963-409-088-5.

2. MATUROVÁ, Markéta. Bydlenka, snažilka nebo tvořilka? In: Sociolekty v současnosti. Plzeň: ZČU v Plzni, 2016, s. 87–91. ISBN 978-80-261-0594-7. 

1. MATUROVÁ, Markéta. Zaniklé obce a osady na Litoměřicku po 2. světové válce. In: Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU, 2015, s. 265–281. ISBN 978-80-263-0931-4.

4. Učební texty

1. MATUROVÁ, Markéta. Gramatika českého jazyka pro cizince (pro středně pokročilé studenty). České Budějovice: FF JU, 2011. 111 s. ISBN 978-80-7394-284-7.

5. Popularizační texty
1. MATUROVÁ, Markéta. Letní škola v Českých Budějovicích po šestadvacáté. Lingua viva. 2018, XIV(29), s. 70–71. ISSN 1801-1489.
 

6. Ediční / lektorská a redakční činnost

9. LUKÁŠOVÁ, Eva. SMOLOVÁ, Věra (eds.). Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku.České Budějovice: NPÚ, 2018. 199 s., ISBN 970-80-85033-86-1 (jazyková korektura MARKÉTA MATUROVÁ)

8. NOVÁČEK, Karel. PITROVÁ KUBATOVÁ, Miroslava (eds.). Devět století kláštera v Kladrubech. České Budějovice: NPÚ, 2017. 407 s., ISBN 978-80-87890-28-8 (jazyková korektura MARKÉTA MATUROVÁ)

7. PŮLPÁN, Zdeněk. KONEČNÁ, Hana. ZEMANOVÁ, Marie. Kvantifikace ve vědách o člověku. Jak upřímně miluje Hana Zdeňka? České Budějovice: Episteme, 2017. 355 s., ISBN 978-80-7394-556-5. (redakční práce MARKÉTA MATUROVÁ)
 

6. AUROVÁ, Miroslava. Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup. České Budějovice: Episteme, 2017. 284 s., ISBN978-80-7394-638-8 (redakční práce MARKÉTA MATUROVÁ)

5. SUDA, Stanislav. Experimentální dramatika. České Budějovice: Episteme, 2017. 239 s., ISBN 978-80-7394-680-7 (redakční práce MARKÉTA MATUROVÁ)

4. ČÍŽKOVÁ, Hana, VLASÁKOVÁ, Libuše, KVĚT, Jan (eds.). Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. České Budějovice: Episteme, 2017. 631 s. ISBN 978-80-7394-658-6 (jazyková poradkyně MARKÉTA MATUROVÁ)

3. FERENCE, Anja Edith. Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v letech 1918 až 1938. České Budějovice: Episteme, 2015. 282 s., ISBN 978-80-7394-555-8 (redakční práce Markéta MATUROVÁ).

2. VLČKOVÁ, Zdeňka. Gramatika českého jazyka pro cizince (pro začátečníky). České Budějovice: FF JU, 2015. 107 s., ISBN 978-80-7394-525-1 (ediční práce Markéta MATUROVÁ).

1. KREJČOVÁ, Eva. Gramatika českého jazyka pro cizince (pro mírně pokročilé studenty). České Budějovice: FF JU, 2013. 111 s. ISBN 978-80-7394-429-2 (lektorská činnost Markéta MATUROVÁ).

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2. Základní otázky interkulturní komunikace. Mezinárodní konference Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej  komunikácie. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 17. – 18. 9. 2015.

1. Maďarská příjmení v Čechách. Mezinárodní konference Od počátků k současnosti (1955–2015). Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti, 15.10. – 17.10. 2015.

7. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

4. Aktualizace frazémů v psaných textech (na základě materiálu korpusu SYN2015). Konference Svět v obrazech a ve frazeologii. Univerzita Karlova, Praha,  24. – 26.11. 2016.

3. Bydlenka, snažilka nebo tvořilka? Konference Sociolekty v současnosti. Západočeská univerzita v Plzni, 26.–27.11. 2014.

2. Zaniklé obce a osady na Litoměřicku po 2. světové válce. Konference Deutsch ohne Grenzen. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 16.–18. 8. 2014.

1. Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě. Konference Vlastní jména v textech a kontextech. Masarykova univerzita, Brno, 30. – 31. 1. 2014.

8.  Vyžádané přednášky v zahraničí

Interkulturní komunikace a psaná publicistika. Universität Regensburg, Regensburg, leden 2018.

9. Ostatní

9. 1. Disertační práce

1. MATUROVÁ, Markéta. Interkulturní komunikace a psaní publicistika. České Budějovice, 2012. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Školitel Bohumila JUNKOVÁ.