Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech

(MSM 600 766 58 03)

1. Charakteristika výzkumného záměru

Předmětem výzkumné činnosti jsou dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (1775-1960). Nezbytnou a z hlediska dosavadního stavu bádání velmi podstatnou součástí je výzkum metodologických konceptů literárních dějin.

Dosavadní koncepty literárně historického bádání byly v českém kontextu určovány zřetelem národní kultury a identity a vymezovány především jazykově. Bádání překračující tento horizont (např. areálová, komparativní) zůstávala spíše na okraji a neprosadila se do syntéz. Citlivým bodem dosavadních modelů literárních dějin je jejich kauzalita a představa lineárního, sukcesivně probíhajícího vývoje, kořenící v podstatě v karteziánském uvažování a ve filozofii Hegelově. Pořádající princip dějin literatury byl také často spatřován mimo vlastní literární materiál a nebyla tak dostatečně reflektována problematika interpretace literárního textu. Tím se stav bohemistiky dostával do napětí, ne-li do rozporu se situací literární vědy pěstované v anglosaském i středoevropském kontextu. V rámci psaní literárních dějin tak vyvstávalo napětí mezi základním historiografickým konceptem a reálným materiálem; úzce národně koncipované dějiny představovaly vzhledem k množině materiálu selektující filtr a zároveň do značné míry předurčovaly i interpretační rámce pro konkrétní analýzy. Právě tato problematika se ukázal být klíčovým bodem v průběhu dosavadního řešení výzkumného záměru a je nutno konstatovat, že dějiny české literatury se nadále jen stěží mohou brát cestou pouhého doplňování dílčích mezer či "přenálepkování" jednotlivých jevů, aniž by byl zásadním způsobem promyšlen jejich metodologický koncept.

Výzkum navazuje na dosavadní projekt MSM 124100003 "Nadnárodní kontexty české národní literatury". Řešitelský tým v uplynulých pěti letech postupoval cestou dílčích analýz do jednotlivých historických horizontů. Tyto analýzy kromě jejich uveřejnění ve sbornících a časopisech vyústily v řadu monografií na témata česká krajanská a exilová literatura v americkém kontextu, obrozenské drama v německojazyčných souvislostech, problematika moderny v literatuře 2. polovině 19. století, ideologické koncepty literatury v 50. letech 20. století. Součástí řešení bylo uspořádání mezinárodních sympózií, výrazný rozměr měla i spolupráce se zahraničními subjekty. Do řešení se také výrazně zapojila nejmladší badatelská generace. Řešitelský tým se tedy v současné době zabývá danou problematikou v českém kontextu nejsoustavněji a také s nejprůkaznějšími výsledky.

 

2. Vymezení cílů

Cílovým horizontem výzkumného záměru jsou dějiny novější české literatury, budované na novém metodologickém konceptu. Tyto dějiny budou ovšem reálně existovat v kontextu stávajících syntéz; již proto není ambicí řešitelského týmu podat detailní uspořádání veškerého existujícího materiálu. Práce se zato soustředí především ke klíčovým momentům, na nichž bude možno demonstrovat zásadní povahu proměn literárních procesů v jejich dějinnosti. Zároveň bude cílem postihnout proměny dobových konceptů literatury a literárnosti (diskurzy a paradigmata), způsobů užívání obrazových reprezentací a budování fikčních světů na zkoumaných historických horizontech; rovněž se otevírá prostor pro sledování způsobů cirkulací těchto obrazových reprezentací mezi fikčními světy literární povahy a nonfikcí. Klíčovým metodologickým východiskem při tom bude zkoumání nadnárodních kontextů, čímž se vezme v úvahu doposud opomíjený materiál (překlady, tvorba enkláv, jinojazyčné texty reálně fungující v českém kontextu).

Konkrétním cílem řešení v etapě 2005-2009 jsou dva základní okruhy:

 1. V oblasti metodologie literárních dějin. Na vázat na dosavadní stav řešení, vyjít při tom zejména z velmi produktivní spolupráce se zahraničím (Univerzity v Berlíně, Postupimi, Sorbonne IV Pařiž, NYU New York). Cílem bude dopracování metodologického konceptu, založeného na interpretaci textu, na výzkumu proměn dobových diskurzů a paradigmat, způsobů literárního zobrazování a jejich cirkulací, koexistence a převrstvování v literárních i mimoliterárních kontextech. Podstatnou součástí bude upřesnění metodologického instrumentáře (např. terminologie směrových označení, periodizace).
 2. V oblasti výzkumu konkrétních literárně historických jevů se práce soustředí do tří okruhů. Pro období 1775-1860 bude nově koncipováno pojetí romantismu a biedermeieru jako dvou základních komplementárních součástí dobového diskurzu, představujících dvě možnosti sebeprojekce člověka obrozenské doby; prioritně se bude přihlížet k německojazyčným kontextům české produkce a sledovat způsob, kterým tento typ literatury doplňoval doposud neúplný funkční model rodící se novočeské literatury. Dalším okruhem bude zkoumání povahy a proměn kategorie modernosti od Májovců po modernu zlomu 19. a 20. století, přičemž bude sledováno vzájemné vymezování i prolínání národního a univerzálního principu. Pro období 1890-1948 budou sledovány proměny diskurzů a paradigmat v předpokládaných zlomech dobového zobrazování krize člověka 20. století. Východiskem bude zkoumání napětí mezi diskurzem symbolistně dekadentním a diskurzem předválečné moderny, dále pak sledování vzájemných vztahů expresionismu poválečné avantgardy, vztahů mezi diskurzem katolické literatury a dalších typů dobové literární řeči, proměn dobových avantgard, zkoumání poměru vnějších tlaků a literární imanence. Dalšími tématy bude například sledování emancipace menšinové literatury (židovské, exilové) a proměna recepční orientace české literatury od kontextu německého k románskému a anglosaskému, popřípadě dalším.

 

3. Strategie a metody řešení

Základem strategie řešení je práce dvou specializovaných týmů, vždy zhruba o šesti výzkumnících, soustředěných v jednom případě k problematice obrození a ve druhém případě k etapě od 90. let 19. století až do roku 1948. Jejich cílem bude vytvoření ucelené části literárních dějin. V pětiletém horizontu bude proveden nezbytný základní výzkum, výsledky budou zveřejněny v podobě uceleného bloku dílčích studií, docelení svazku, jeho redakční a ediční příprava bude následovat v bezprostředně navazující etapě řešení; horizontem dokončení svazků je tedy 7 let.

Metodologické otázky budou zpracovávány v rámci širšího odborného týmu specialistů stojících mimo vlastní řešitelský kolektiv, především v úzkém kontaktu se zahraničními institucemi, s nimiž budou pořádána společná kolokvia se zvláštními výstupy (sborníky, články v odborných periodicích). Z spolupracovníků na tomto úseku řešení, kteří již vyjádřili zájem a souhlas, uvádíme Prof. Dr. M. Červenku, CSc., Prof. Dr. H. Schmidt, Prof. Dr. P. Zajace, Prof. Dr. R. Ibera, Doc. Dr. J. Pelána, CSc., Prof. Dr. X. Galmiche. Úzký pracovní kontakt je předjednán i s Ústavem pre slovenskú literatúru SAV v Bratislavě, který též připravuje nově koncipované dějiny národní literatury.

Vlastní metoda řešení bude založena na zkoumání podoby a vztahů literárních diskurzů v daných historických etapách, dále pak na hledání proměn paradigmat literární řeči/zobrazování. Zásadním momentem bude zřetel přes hranici jazykově vymezeného literárního kánonu k reálné recepční situaci jednotlivých období. Východiskem při tom bude literární text; pořádající princip literárních dějin tedy bude položen dovnitř literatury samé a nikoli zevně. Při jeho interpretaci se bude práce pohybovat ve dvou základních rovinách: rozumění textu jako lineární manifestace strategií směřujících ke čtenáři a zároveň (za druhé) ukotvených v "encyklopedii" a recepčním horizontu konkrétní doby. Metodologickými souřadnicemi tedy budou na jedné straně strukturální analýza, na druhé straně hermeneutická interpretace. Dále se inspirujeme konceptem new history S. J. Greenblatta, myšlením M. Foucaulta či recepční estetikou H. R. Jausse. Nejde přitom o pasivní převzetí jejich stanovisek, ale o možné obohacení základního konceptu, který je v rámci řešitelského týmu kontinuálně rozvíjen a přinesl své praktické výsledky.

 

4. Časový harmonogram řešení

 1. V horizontu 5 let dokončit dílčí analýzy, připravit materiál pro prvé dva svazky a ucelit pro redakční přípravu.
 2. Každý druhý rok řešení uspořádat pracovní kolokvium s mezinárodní účastí. Prvé, zaměřené k metodologii literárních dějin již v roce 2005; pokračování metodologických sympózií bude následovat podle reálné potřeby. Nejpozději v roce 2007 bude následovat mezinárodní konference ke konkrétním problémům jednotlivých etap.
 3. Každoročně se budou konat pravidelné semináře celého řešitelského týmu (tedy obou pracovních skupin) a přizvaných externích odborníků k jednotlivým otázkám.
 4. Výsledky budou prezentovány pravidelně formou dílčích publikací v domácích i zahraničních časopisech, účastí na mezinárodních konferencích.

 

5. Členové řešitelského týmu

 • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (řešitel)
 • prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (spoluřešitel)
 • prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 • prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.
 • prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 • doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
 • doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 
 • PhDr. Libuše Heczková, Ph.D.
 • PhDr. Věra Pospíšilová
 • Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Broučková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
 • Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
 • Mgr. David Skalický, Ph.D.
 • Mgr. Sandra Hadzagic
 • Mgr. Martin Hrdina

 

6. Předpokládané výsledky řešení výzkumného záměru

Formou výstupů budou jednotlivé publikace ucelených studií v tuzemských i zahraničních odborných periodikách (Česká literatura, Estetika, Welt der Slawen, Wiener Slawistisches Jahrbuch, Kosmas (U.S.A.), Style (U.S.A.)). Dalšími výstupy budou sborníky z metodologických seminářů a konferencí k jednotlivým otázkám zpracovávaných etap. Hlavním výstupem budou dva svazky literárních dějin, dovedené v této etapě do podoby charakterizované výše. Dílčí výstupy i oba svazky budou adresovány domácí i zahraniční bohemistické veřejnosti, a to především v akademických a univerzitních kruzích. Druhotně lze očekávat i jejich další působení přes tuto hranici v prostředí českého středního školství a širší laické veřejnosti.

 

7. Dosavadní výsledky (klíčové publikace)

 • Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha: Akropolis 2007. 144 s.
 • Papoušek, V., Tureček D.: Hledání literárních dějin. Praha: Paseka 2005. 92 s. 
 • Tureček, D.: Fejeton Jana Nerudy. Praha: Arsci 2007. 197 s.
 • Vojvodík, J. Imagines corporis. Brno: Host 2006. 463 s.
 • Wiendl, J. (ed.): Hledání literárních dějin v diskuzi. Praha: Paseka 2006. 144 s.
 • Wiendl, J. (ed.): Literatura a kánon. Praha: Ústav české literatury a literární vědy FF UK 2007. 72 s.
 • Wiendl, J.: Vizionáři a vyznavači. Praha: Dauphin 2007. 309 s.
   

(Další výsledky jsou součástí publikační činnosti jednotlivých členů týmu - viz: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/publikace.php).

Připravované publikace:

 

 • První díl Dějin české literatury vyjde v nakladatelství Academia na konci roku 2009.
 • Svazek týkající se romantismu vyjde 2010/2011.