Identita české literatury a její mezinárodní kontext

GAČR 405/09/H003

Řešitel: Prof. PhDr. Dalibor Tureček,CSc.

 

Cíl projektu:

Doktorský projekt navazuje na grant GAČR 405/05/H526, sdružuje tři bohemistická pracoviště, z toho dvě univerzitní a jedno náležející do struktury AV ČR. Dvě z nich mají udělenou společnou akreditaci pro doktorský studijní program.

 

Podstatou je:

1. Umožnit studentům přístup k aktuálním metodologickým problémům disciplíny formou přednáškových řad, na které budou zváni přední odborníci i z disciplín pomezních a metodologicky inspirujících (filosofie, dějiny jiných umění, metodologie přírodních věd). Studenti získají zkušenost s organizací akcí tohoto typu, s redakční a ediční přípravou textů pro sborník, který z každé přednáškové řady vznikne. Důraz je tu kladen jednak na překročení hranice úzce jazykově vymezeného konceptu národní literatury a na ohled komparatisticky areálový. Po metodologické stránce je východiskem zejména synopticko pulzační model literárních dějin, koncipovaný Peterem Zajacem a rozpracovaný uchazečskými institucemi v publikacích Wiendl, Jan (ed.), Literatura a kánon, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy 2007, Wiendl, Jan (ed.), Hledání literárních dějin v diskusi, Praha - Litomyšl, Paseka 2006, Papoušek, V., Tureček, D.: Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl, Paseka 2005.

2. Umožnit metodologickou konfrontaci při zpracovávání konkrétních disertačních prací formou pravidelných společných kolokvií, pořádaných jako výjezdní semináře s možností soustředěné práce.

3. Umožnit celostátní konfrontaci v rámci oboru pravidelným pořádáním soutěže studentských vědeckých prací.

4. Umožnit krátkodobé studijní pobyty v tuzemsku a zahraničí.

5. Přispět k vytvoření materiálního zázemí pro uvedené činnosti a samostatné bádání studentů.

 

Konkrétní realizační kroky:

1. ÚBO FF JU uspořádá v letech 2009-2012 následují přednáškové řady, které se budou realizovat vždy v letním semestru příslušného akademického roku:

  • 2009: Metodologický dialog věd o umění a přírodních věd I (přizváni budou filosofové přírodních věd)
  • 2010: Metodologický dialog věd o umění a přírodních věd, matematiky II (přizváni budou zástupci konkrétních přírodovědných disciplín jako evoluční biologie, geometrie fraktál atd.)
  • 2011: Středoevropský kulturní prostor.
  • 2012: Kultura střední Evropy a Orient.

Každý cyklus bude obsahovat 6-10 přednášek spojených s diskusí. Organizátory cyklu budou zainteresovaní doktorandi.

2. V každém zimním semestru bude uspořádán, zredigován, edičně připraven a vydán sborník studií z letního přednáškového cyklu. Organizační, redakční i ediční práce budou provádět zainteresovaní doktorandi. (Tato aktivita navazuje na sborníky Broučková, V., Faktorová, V., Martinek, J., Skalický,D. (eds.): Dialog mezi filozofií a literaturou, České Budějovice, Nakladatelství Tomáš Halama 2006 a Krejčová, I., Pípová, K., Hrdina, M. (eds.): Text mezi literaturami, České Budějovice, Nakladatelství Tomáš Halama 2007).

3. Jednou ročně bude ÚBO FF JU organizovat pracovní kolokvium, pořádané formou výjezdového semináře doktorandů a členů vedení týmu, na němž budou z hlediska aktuálních metodologických problémů diskutovány disertační projekty. Pracovní setkání umožní jednak intenzivní soustředěnou aktivitu, jeho hlavní přínos bude ve vzájemné konfrontaci přes hranici jednoho pracoviště. Proto budou přizváváni podle aktuální potřeby i další odborníci.

4. Doktorandi se dále budou podílet na přípravě a redigování učebních pomůcek pro pregraduální studium. Cílem aktivity je jednak zprostředkovat doktorandům praktické zkušenosti z univerzitního pedagogického provozu, současně ale překlenout propast mezi aktuálním stavem poznání v oboru na straně jedné a zázemím učebních pomůcek (skript) na straně druhé. V letech 2009-2010 bude na ÚBO FF JU připravena a editována příručka pro studium české literatury 19. století.

5. ÚČL FF UK

Bude se podílet na pořádán přednáškové řady společně s ÚČL AV ČR, v.v.i. (viz bod 6.). Bude se podílet na výše uvedených aktivitách ÚBO FF JU. Každoročně poskytne prostředky na zahraniční badatelský pobyt jednomu z doktorandů.

6. ÚČL AV ČR, v.v.i.

Uspořádá v každém roce mezinárodní studentskou vědeckou konferenci, která bude konfrontací metodologie i dosažených výsledků disertačních projektů. Nejlepší práce budou oceněny Cenou Vladimíra Macury. Texty budou zpřístupněny v elektronické podobě a nejlepší budou po úpravách doporučeny k vydání v časopise Česká literatura. V každém semestru uspořádá ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu FF UK přednáškovou řadu pro doktorandy, a to s účastí zahraničních i domácích přednášejících. Každoročně poskytne prostředky na zahraniční badatelský pobyt jednomu z doktorandů.