URO/QZB19 Italský jazyk (IJEMO)

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí:

1. zodpovězení dvou teoretických otázek (v češtině) – student si losuje jednu otázku z okruhu A a jednu otázku z okruhu B:
    A. Morfosyntax
    B. Lexikologie a sémantika

2. pohovor nad odborným textem (v italštině). Student prokáže důkladnou znalost odborné terminologie z oblasti práva a mezinárodního obchodu, prokáže schopnost přeložit úsek odborného textu z italštiny do češtiny.

A – Italská morfosyntax

 1. Třídění slov, slovní druhy; kritéria pro zařazení ke slovnímu druhu; rozdíly mezi italským a českým pojetím.
 2. Substantiva – charakteristika, typologie, morfologické kategorie a syntaktické funkce, flexe substantiv.
 3. Adjektiva kvalifikační – charakteristika, typologie, morfologické kategorie a syntaktické funkce, flexe adjektiv.
 4. Člen – tvoření a použití, jeho české ekvivalenty.
 5. Determinační adjektiva – funkce a formy jednotlivých typů
 6. Zájmena – funkce a formy jednotlivých typů
 7. Číslovky a číselné výrazy, jejich klasifikace a užívání
 8. Neohebné slovní druhy
 9. Morfologické kategorie italských sloves (přehled).
 10. Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce.
 11. Systém slovesných časů v konjunktivu, tvoření a funkce.
 12. Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce.
 13. Časová souslednost v indikativu a v konjunktivu. Přímá a nepřímá řeč.
 14. Konjunktiv ve vedlejších a hlavních větách.
 15. Slovesa plnovýznamová a pomocná, polopomocná slovesa a opisné slovesné vazby – jejich funkce a použití.
 16. Vid a povaha slovesného děje. Prostředky vyjádření PSD a vidu v italštině.
 17. Věta a výpověď, syntaktická a komunikační struktura věty, typologie syntagmat.
 18. Přísudek jako syntaktické a/nebo sémantické centrum věty. Přísudek slovesný a jmenný. Shoda přísudku s podmětem a s předmětem.
 19. Aktanty: podmět, předmět přímý, předmět nepřímý (vč. původce děje). Konstrukce, které mění valenční strukturu (pasivum, zvratné a neosobní konstrukce, faktitiva).
 20. Mimovalenční doplnění slovesa.
 21. Pořádek slov ve větě, bezpříznakový a příznakový slovosled, aktuální členění dislokace.
 22. Druhy vět podle postoje mluvčího (modalita): zápor, otázka, rozkaz. Modální slovesa.

 

B – Lexikologie a sémantika

 1. Lexikologie a její předmět: lexikální jednotky (slova, lexémy), slova jednoduchá a konstruovaná. Lexikografie: typy a struktura slovníků, hlavní slovníky italského jazyka.
 2. Současné italské lexikum a jeho původ. Způsoby obohacování slovní zásoby.
 3. Derivace (prefixace, sufixace, parasyntéza, alterace).
 4. Kompozice (kompozice moderní, klasická, neoklasická, víceslovná pojmenování).
 5. Lexikální sémantika (lexikální vs. gramatický význam; významové vztahy synonymie, antonymie, polysémie, hyponymie, hyperonymie; homonyma; sémantické pole).
 6. Lexikální kombinatorika: volné vs. omezené kombinace, kolokace.
 7. Výpůjčky, internacionalizace lexika. Jazykové plánování v Itálii a v ČR.