URO/QZB2 Italská a románská lingvistika

V rámci ústní zkoušky si student losuje dvě otázky:

1) Okruh A–C

2) Okruh D

 

A – Fonetika a fonologie italštiny

1. Fonetika – definice, předmět studia, druhy. Fonetika a fonologie, hláska a

foném. Fonetická a fonologická transkripce.

2. Mluvní orgány a jejich funkce. Akustická stránka lidské řeči.

3. Klasifikace italských hlásek (v konfrontaci s češtinou).

4. Systém italských samohlásek a polosamohlásek, jejich popis, příklady

realizace. Délka samohlásek (kvantita).

5. Vokalické skupiny: hiáty a diftongy.

6. Systém italských souhlásek, jejich popis, příklady realizace. Konsonantické

skupiny, zdvojené souhlásky a jejich realizace, fonosyntaktické zdvojení.

7. Zvuková výstavba souvislé promluvy (Intonace, melodie, přízvuk, elize,

apokopa).

8. Vztah mluvené a psané podoby jazyka (grafémy a fonémy, přízvuk, intonace,

interpunkce).

 

B – Italská lexikologie

9. Lexikologie a její předmět: lexikální jednotky (slova, lexémy), slova

jednoduchá a konstruovaná. Lexikografie: typy a struktura slovníků, hlavní

slovníky italského jazyka.

10. Současné italské lexikum a jeho původ. Způsoby obohacování slovní zásoby.

11. Derivace (prefixace, sufixace, parasyntéza, alterace).

12. Kompozice (kompozice moderní, klasická, neoklasická, víceslovná

pojmenování).

13. Lexikální sémantika (lexikální vs. gramatický význam; významové vztahy

synonymie, antonymie, polysémie, hyponymie, hyperonymie; homonyma;

sémantické pole).

14. Lexikální kombinatorika: volné vs. omezené kombinace, kolokace.

15. Výpůjčky, internacionalizace lexika. Jazykové plánování v Itálii a v ČR.

 

C – Italština v kontextu románských jazyků

16. Lidová latina a románské jazyky (latina klasická a lidová, proces

romanizace)

17. Diferenciace lidové latiny, vznik italštiny (hlavní fonetické, morfologické a

syntaktické změny)

 

D – Italská morfosyntax

1. Třídění slov, slovní druhy; kritéria pro zařazení ke slovnímu druhu; rozdíly

mezi italským a českým pojetím.

2. Substantiva – charakteristika, typologie, morfologické kategorie a

syntaktické funkce, flexe substantiv.

3. Adjektiva kvalifikační – charakteristika, typologie, morfologické kategorie a

syntaktické funkce, flexe adjektiv.

4. Člen - tvoření a použití, jeho české ekvivalenty.

5. Determinační adjektiva – funkce a formy jednotlivých typů

6. Zájmena – funkce a formy jednotlivých typů

7. Číslovky a číselné výrazy, jejich klasifikace a užívání

8. Neohebné slovní druhy

9. Morfologické kategorie italských sloves (přehled).

10. Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce.

11. Systém slovesných časů v konjunktivu, tvoření a funkce.

12. Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce.

13. Časová souslednost v indikativu a v konjunktivu. Přímá a nepřímá řeč.

14. Konjunktiv ve vedlejších a hlavních větách.

15. Slovesa plnovýznamová a pomocná, polopomocná slovesa a opisné slovesné

vazby – jejich funkce a použití.

16. Vid a povaha slovesného děje. Prostředky vyjádření PSD a vidu v italštině.

17. Věta a výpověď, syntaktická a komunikační struktura věty, typologie

syntagmat.

18. Přísudek jako syntaktické a/nebo sémantické centrum věty. Přísudek

slovesný a jmenný. Shoda přísudku s podmětem a s předmětem.

19. Aktanty: podmět, předmět přímý, předmět nepřímý (vč. původce děje).

Konstrukce, které mění valenční strukturu (pasivum, zvratné a neosobní

konstrukce, faktitiva).

20. Mimovalenční doplnění slovesa.

21. Pořádek slov ve větě, bezpříznakový a příznakový slovosled, aktuální členění

dislokace.

22. Druhy vět podle postoje mluvčího (modalita): zápor, otázka, rozkaz. Modální

slovesa.

 

Studijní literatura

D'Achille Paolo, L'Italiano contemporaneo. Bologna, Mulino, 2003.

Dardano M., Lessico e semantica, in: Sobrero A. (a cura di), Introduzione

all'italiano contemporaneo, Le strutture, Laterza, Roma-Bari, 1993.

Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna,

Zanichelli, 2006.

Grossmann, M. – Rainer, F. (a cura di), La formazione delle parole in italiano,

Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2004.

Hamplová, S., Mluvnice italštiny, Praha: Leda, 2004.

Hamplová, S., Mluvnice italštiny, Praha, Leda, 2004.

Ježek E., Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni. Bologna, Mulino,

2005.

Maturi P., I suoni delle lingue, i suoni dell‘italiano. Introduzione alla fonetica.

Bologna, Mulino, 2006.

Nespor, M., Fonologia. Bologna, Mulino, 1993.

Pačesová, J., Úvod do obecné fonetiky a fonologie. Fonetika italštiny. Brno,

Masarykova univerzita, 1998.

Radimský, J., Italské a vybrané francouzské neologismy z oblasti informatiky a

nových médií, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2003.

Radimský, J., Les composés italiens actuels. Paris, CRL, 2006.

Renzi L., La grande grammatica italiana di consultazione (3 volumi)

Sabattini F.: La communicazione e gli usi della lingua, Loescher, Torino, 1984,

1990, p. 149 – 502.

Salvi G. – Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Mulino, Bologna, 2004.

Scalise, S., Morfologia, Bologna, Mulino, 1994.

Štichauer P., Tvoření slov v současné italštině. Praha, Karolinum, 2007.