URO/QZB3 Španělská a románská lingvistika

URO/QZB3 Španělská a románská lingvistika

 

V rámci ústní zkoušky si student losuje dvě otázky:

 1. Okruh A–C
 2. Okruh D

N.B.: Součástí hodnocení je kvalita a úroveň jazykového projevu (ve španělštině i češtině)

 

A – Fonetika a fonologie španělštiny

 1. Fonetika -předmět studia, základní jednotky. Fonetická transkripce. Fonologie, systém, opozice, distinktivní rysy.
 2. Artikulační a akustická stránka lidské řeči.
 3. Systém klasifikace hlásek.
 4. Systém španělských samohlásek a polosamohlásek. Vokalické skupiny: hiáty, diftongy, triftongy. Konfrontace španělštiny a češtiny.
 5. Systém španělských souhlásek v konfrontaci s češtinou.
 6. Zvuková výstavba a členění souvislé promluvy.

 

B – Španělská lexikologie a sémantika

 1. Lexikologie a sémantika: předmět studia, lexikální a sémantické jednotky (slova, lexémy,   sémy).
 2. Základní aspekty lexikografie. Slovníky a korpusy.
 3. Stratifikace jazyka: horizontální a vertikální. Pojetí jazykové normy. Variety diatopické, diastratické a diafazické.
 4. Současné španělské lexikum a jeho původ. Palabras patrimoniales, palabras cultas. Výpůjčky a kalky.
 5. Morfologické procesy obohacování slovní zásoby.
 6. Sémantické procesy obohacování slovní významy. Změny a posuny významu.
 7. Paradigmatické vztahy mezi významy.
 8. Syntagmatické vztahy mezi významy.
 9. Vztah sémantiky a syntaxe, kognitivní báze. Kategorizace a prototypovost.

 

C – Španělština v kontextu románských jazyků

 1. Lidová latina a románské jazyky (Latina klasická a lidová, proces romanizace)
 2. Diferenciace lidové latiny, vznik španělštiny (hlavní fonetické, morfologické a          syntaktické změny)

 

D – Španělská morfosyntax

 1. Substantiva ­(charakteristika, typologie, morfologické kategorie a syntaktické funkce).
 2. Adjektiva ­(charakteristika, typologie, morfologické kategorie a syntaktické funkce).
 3. Člen (tvary a užití, jeho české ekvivalenty).
 4. Zájmena (klasifikace a užití).  
 5. Číslovky a číselné výrazy (klasifikace a užití). 
 6. Neohebné slovní druhy.
 7. Sloveso. Morfologické kategorie španělských sloves.
 8. Systém slovesných časů v indikativu a subjuntivu (tvoření, funkce, užívaná terminologie).
 9. Časová souslednost v indikativu a v subjuntivu. Přímá a nepřímá řeč.
 10. Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce. Opisné slovesné vazby.
 11. Větné členy.
 12. Typy vět (struktura, modalita, povaha přísudku).
 13. Souvětí souřadné.
 14. Vedlejší věty (typy vět vedlejších, systém používání časů a způsobů).

 

Seznam literatury:

 

Okruh A–C: Fonetika a fonologie španělštiny / Španělská lexikologie a sémantika / Španělština v kontextu románských jazyků:

 

Alarcos Llorach, E.: Fonología española, Gredos, Madrid 1986.

Alvar Ezquerra, M.: La formación de palabras en español, Madrid, Arco Libros 1999.

Bartoš L., Valíková H.: La formación de palabras en español. Brno, FF MU 2002.

Capuz, J.: Préstamos del español: lengua y sociedad. Madrid, Arco-libros 2004.

Corpas Pastor, G.: Manual de fraseología española. Gredos, Madrid 1996.

Córdoba Rodríguez, F.: Introducción a la lexicografía española. Olomouc, UPOL 2001.

Coseriu, E.: "Los conceptos de "dialecto", "nivel", y "estilo de lengua" y el sentido propio de la dialectología". LEAN, 3/1, 1981, 1-32.

Čermák, P.: Fonetika a fonologie současné španělštiny, Praha 2015.

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Praha, Karolinum 2001.

Gómez Torrego, L.: El léxico en el español actual: uso y norma. Madrid, Arco Libros 1995.

Guerrero Ramos, G.: Neologismos en el español actual. Madrid, Arco Libros 1997.

Kafka, S.: Cesta k moderní španělštině. Ostrava, Ostravská univerzita 1998.

Knittlová D., Černý J., Mohaplová A.: Funkční styly moderní španělštiny. Olomouc, Univerzita Palackého 1990.

Kocek J.,  Kopřivová M., Kučera K. (eds.): Český národní korpus. Úvod a příručka pro uživatele. FF-UK, Ústav Českého národního korpusu, Praha, 2000.

Lakoff, G.: Ženy, oheň a nebezpečné věci.  Praha, Triáda 2006 (orig. 1987)

Lakoff M.,  Johnson G.: Metafory, kterými žijeme. Brno, Host 2002.

Lyons, J.: Semántica. Versión castellana por Ramon Cerda Barcelona, Editorial Teide 1989 (orig. 1977).

Medina López, J.: El anglicismo en el español actual. Madrid, Arco-Libros, 1996.

Ostrá, R.: Úvod do dějin španělského jazyka. Praha, SPN 1967.

Peregrin, J.: Význam a struktura. Praha, Oikuméné 1990.

RAE AALE.: Ortografía de la lengua española. Madrid, Espasa 2010.

Ruiz Guirillo, L.: Las locuciones en español actual. Madrid, Arco Libros 2001.

Spitzová, E.: Semántica española. Brno, FF MU 1996.

Trujillo, R.: Introducción a la semántica española. Madrid, Arco Libros 1988.

Varela Ortega, S.: Morfología léxica : la formación de palabras. Madrid,  Gredos, 2005.

Vaňková, I.: Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět). Praha, Karolinum 2007.

Veselá, J.: "La norma general en español y en checo", Paralelo 50, 2006, 3, p. 70-77.

   Zavadil, B.: Vývoj španělského jazyka I. Praha, Karolinum 1998.

   Zavadil, B.: Vývoj španělského jazyka II. Praha, Karolinum 2004.

 

Okruh D: Španělská morfosyntax:

Černý, J.: Morfología española, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2000.

Gómez Torrego, L.: Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM 1997.

Králová, J. a kol.: Moderní gramatika španělštiny, Plzeň 1999.

Matte Bon, F.: Gramática comunicativa del español I, II, Edelsa Madrid 1999.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010), Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

Spitzová, E.: Morfología española, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2001.

Zavadil, B. – Čermák, P.: Sintaxis del español actual, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008.  

Zavadil, B. – Čermák, P.: Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup), Karolinum, Praha 2010.