URO/QZB8 Sociální a regionální geografie

 1. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 2. Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 3. Struktura obyvatelstva (podle pohlaví a věku, ekonomická, rasová, národnostní a jazyková)
 4. Geografie sídel - městská a venkovská sídla
 5. Geografie průmyslu - těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, energetika
 6. Geografie dopravy - odvětví dopravy a jejich význam v území
 7. Geografie cestovního ruchu - formy, předpoklady, rekreační atraktivity
 8. Sociálně geografická a geopolitická poloha ČR, vývoj hranic, zapojení ČR do mezinárodních struktur
 9. Vývoj obyvatelstva ČR, demografické charakteristiky a sídelní struktura v ČR
 10. Zemědělská výroba ČR - podmínky a rozmístění produkce
 11. Průmyslová výroba ČR - odvětvová a regionální struktura
 12. Doprava a dopravní síť v ČR
 13. Cestovní ruch a rekreace v ČR, regiony cestovního ruchu
 14. Postavení Evropy v současném světě, její členění a vnitřní rozdíly
 15. Regionální geografie Skandinávie
 16. Regionální geografie Britských ostrovů
 17. Regionální geografie Beneluxu a Francie
 18. Regionální geografie Pyrenejského poloostrova
 19. Regionální geografie Itálie a Řecka
 20. Regionální geografie Německa
 21. Regionální geografie alpských zemí (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 22. Regionální geografie postsocialistických zemí střední Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko)
 23. Regionální geografie Balkánského poloostrova
 24. Regionální geografie Pobaltí, Běloruska, Ukrajiny a Moldavska
 25. Regionální geografie Ruska

Poznámka: u jednotlivých regionů vždy společné a rozdílné znaky států, charakteristiky složek přírodního a sociálního prostředí regionu, integrační procesy, konflikty a jiné problémy.