Publikační činnost

(aktualizace červen 2018)

1. Odborné knihy (monografie)

KAPLICKÝ, Martin. O estetických motivech ve filosofickém díle Alfreda North Whiteheada. Praha: Universita Karlova, 2005. 52 s. ISBN 80-7308-097.

 

2. Kapitoly v odborných knihách:

10) KAPLICKÝ, Martin. Pragmatismus v estetice Karla Čapka. In Bílek Petr A. a kol.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: EPISTEME, 2016, s. 31-53. ISBN 978-80-7394-627-2.

9) KAPLICKÝ, Martin. The Act of Reading as a Constitution of Society of Actual Occasions. In Lamza, Lukas – Dziadkowiec, Jakub (eds.): Recent Advances in the Creation of a Process-Based Worldview: Human Life in Process. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 146–154. ISNB 1-4438-0128-3.

8) KAPLICKÝ, Martin. On the Relation of The Function of Reason and Process and Reality. In Maassen, Helmut, Berve, Aljoscha (eds.): A.N. Whitehead’s Thought through a New Prism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 2–11. ISNB 1-4438-9960-7.

7) KAPLICKÝ, Martin. Josef Durdík, Otakar Hostinský a Allen Carlson: o kráse přírody a krajiny. In Stibral, Karel, Faktorová, Veronika (eds.): Krajina – maska přírody? Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, s. 59–77. ISBN 978-80-7394-569-5.

6) KAPLICKÝ, Martin. Estetická hodnota zvířat optikou teorií Josefa Durdíka a Jana Mukařovského. In Dadejík, Ondřej – Jaroš, Filip – Kaplický, Martin (eds.): Krása a zvíře: Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 303–316. ISBN 978-80-7363-684-5.

5) KAPLICKÝ, Martin. Literární estetika Wolfganga Isera a problematika reprezentace. In Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014, s. 36–46. ISBN 978-80-7470-073-6.

4) KAPLICKÝ, Martin. Estetická zkušenost a zahrada. In Stibral, Karel – Dadejík. Ondřej – Staněk, Jan (eds.): Zahrada: přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 124–147. ISBN 978-80-7363-431-5.

3) KAPLICKÝ, Martin. Environment a jeho estetické hodnoty: Sparshott, Carlson a Whitehead. In Stibral Karel – Dadejík Ondřej – Peprník Michal. (eds.): Kauza les. Environment jako estetický problém (Krása, krajina, příroda III) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 153–162. ISBN 978-80-244-2572-6.

2) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin. Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona. In: Stibral Karel – Binka Bohuslav – Dadejík Ondřej (eds.), Krása – krajina – příroda II., Brno: Muni Press, 2009, s. 47–54. ISBN 978-80-210-4890-4. (50%)

1) KAPLICKÝ, Martin. Carlsonova environmentální estetika: problematika estetického hodnocení přírody a umění. In Stibral Karel – Dadejík Ondřej (eds.), Krása – krajina – příroda I. Praha: Dokořán, 2009, s. 42–49. ISBN 978-80-7363-286-1.

 

3. Články v domácích a slovenských recenzovaných časopisech:

3.1. Studie

9) KAPLICKÝ, Martin. Whitehead versus Dewey: O filosofii, rytmu a estetické zkušenosti. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica, 2018, 1, s.55-78. ISSN 0567-8293.

8) KAPLICKÝ, Martin. Graham Harman a Alfred North Whitehead: O filosofii, estetice a umění, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2016, 21, s. 66–88. ISSN 1802-8918.

7) KAPLICKÝ, Martin. Pragmatismus Johna Deweyho a literární teorie Wolfganga Isera. Svět literatury 2016, 26 (53), s. 102–112. ISSN 0862-8440.

6) KAPLICKÝ, Martin. John Dewey a problematika objektivity umělecké kritiky. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica: Studia aesthetica V. 2012, 1, s. 97–106. ISSN 0567-8293.

5) KAPLICKÝ, Martin. Stephen C. Pepper a jeho teorie zdrojové metafory. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2011, 12 (1), s. 199–213. ISSN 1211-8109.

4) KAPLICKÝ, Martin. Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead. Estetika 2011 48 (2), , 157–171. ISSN 0014-1291.

3) KAPLICKÝ, Martin. Funkce rozumu a Proces a realita. Teorie vědy 2010, 32 (2), s. 235–251. ISSN 1210-0250.

2) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin. Světové hypotézy a problematika estetického objektu u Stephena C. Peppera. Estetika, 2006, 42 (1–3), s. 19–34. ISSN 0014-1291. (50%)

1) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin. La Jetée : Problematika zápletky, Kino-ikon 2001, 5 (2), s. 287–291. ISSN 1335-1893. (50%)

3.2. Odborná sdělení

KAPLICKÝ, Martin. The Third `Beauty, Landscape and Nature` Conference. Estetika 2010 47 (2), s. 243 – 245. ISSN 0014-1291.

KAPLICKÝ, Martin. 'Beauty, Landscape, Nature': A conference Report. Estetika 2008 45 (2), s. 232 – 234. ISSN 0014-1291.

 

4. Články ve sbornících:

2) KAPLICKÝ, Martin. Wolfgang Iser a situace literárního díla. In Bílek, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 214-227. ISBN 978-80-7394-672-2.

1) KAPLICKÝ, Martin. Možnosti pojmu exprese pro filosofii a umění. In Jana Sošková (ed.), Súčasné umenie v medzidisciplinárnej komunikácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2009, 247–255. ISBN 978-80-555-0043-0.

 

5. Překladatelská, ediční a redakční činnost

5.1. Ediční činnost:

3) JAROŠ, Filip – KAPLICKÝ, Martin – DADEJÍK, Ondřej. Krása a zvíře: Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, 334 s. ISBN 978-80-7363-5.

2) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin – ŠEVČÍK, Miloš. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica: Studia aesthetica V. 2012, 1, 185 s. ISSN 0567-8293.

1) DOSTÁLOVÁ, Ludmila – KAPLICKÝ, Martin – ŠEVČÍK, Miloš. S.C. Pepper: setkávání metafyziky s estetikou. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012, 107 s. ISBN 978-80-261-0159-8.

5.2. Překlady:

4) S. C. Pepper: O vztahu filozofie a umění. In Dostálová Ludmila – Kaplický, Martin – Ševčík, Miloš (eds.): S. C. Pepper: setkávání metafyziky s estetikou. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012, s. 99 – 107. ISBN 978-80-261-0159-8 (přeložil kolektiv autorů pod vedením Martina Kaplického a Miloše Ševčíka).

3) Carlson, Allen: Oceňování a přírodní environment. In Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. Pavel Zahrádka (ed.) Brno: Barrister & Principal, 2011, s. 385–396. ISBN 978-80-87474-11-2 (přeložil Martin Kaplický).

2) E. Levinas: Realita a její stín. Filosofický časopis 57 (6), 2009, s. 871–886. ISSN 0015-1831 (v kolektivu pod vedením Miloše Ševčíka přeložil Martin Kaplický).

1) Pepper, Stephen C.: Teorie metafory založená na zdrojové metafoře. Estetika, 42 (1–3), 2006, s. 35–45. ISSN 0014-1291 (společně s Ondřejem Dadejíkem přeložil Martin Kaplický).

 

6. Recenze

Rozprava o westerne aneb procházka (obecnou) teorií umění. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica: Studia aesthetica VIII. 2012, 1 (MICHALOVIČ, Peter – ZUSKA, Vlastimil. Rozprava o westerne. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2014).

 

7) Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

10) Rhythm in John Dewey’s and Alfred North Whitehead’s Philosophical Systems. 11th International Whitehead Conference – Nature in Process. Ponta Delgada, Azorské ostrovy, 25 – 28. 7. 2017.

9) Aesthetic Values, Natural Environment and Process Philosophy. 3rd European Summer School in Process Thought:“The Metaphysical Foundations of a Non-Dualistic Environmental Ethics”, Düsseldorf, Německo. 2014, 25. – 29 srpna.

8) Plato and Alfred North Whitehead: Beauty and its Relevance. The 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Lisabon, Portugalsko, 2014, 16. – 21. června.

7) The Act of Reading as a Constitution of Society of Actual Occasions. 9th International Whitehead Conference: Society and Process: From Theory to Practice, Krakow, Polsko, 9-12 října 2013 (na konferenci Martin kaplický předsedal sekci 4: Ethics / Aesthetics / Arts / Literatur).

6) Aesthetic Appreciation of Nature and Art in the Light of Stephen C. Pepper’s Metaphilosophy. Konference: Estetyka jako narracja i metanarracja; Gdańsk, Polsko; 27.–28. 9. 2012 (společně s Ondřejem Dadejíkem).

5) John Dewey and the Problem of Objectivity in Arts Criticism. Rethinking Pragmatist Aesthetics; Wrocław, Polsko; 31. 08.–02.09., 2012.

4) Function of Reason and Process and Reality. Second European Summer School of Process Philosophy, Mülheim, Německo, 2012, 5–10 srpna.

3) Carlson’s Cognitive Model of Environmental Aesthetic and Whiteheadian Beauty. Sofia International Conference in Ontology, Sofia, Bulharsko, 2012, 21–24 června.

2) The Categoreal Scheme of Whitehead's Speculative Philosophy and Aesthetic. International Conference Dynamical Ontologies of A.N.Whitehead and N. Hartmann, Katowice, Polsko, 2011, 5–7, května.

1) On aesthetic Experience in Philosophical Works of Alfred North Whitehead .XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures“, Ankara, Turecko, 2007, 9. – 13. května

 

7.2. Referáty na konferencích v ČR a SR

11) Pragmatismus v úvahách o umění Karla Čapka. Konference Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 19–21. 9. 2017.

10) Pátrání po pragmatismu v teoretickém díle Karla Čapka. Konference (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 23. 6. 2016.

9) Problematika reprezentace a literární estetika Wolfganga Isera. Konference Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 17–18. 6. 2013.

8) J. Durdík, O. Hostinský a environmentální estetika. Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě; Akademické konferenční centrum, Praha, Česká republika; 21.–22. 11. 2012.

7) Kde začíná a končí krása zvířat I. Krása-Krajina-Příroda V.: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, Praha, 15. listopadu 2011.

6) Estetická zkušenost a zahrada. Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum, Praha, 9. 11. 2010.

5) Environment a jeho estetické hodnoty. Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 3. 11. 2009.

4) Možnosti pojmu exprese pro filosofii a umění. Filozoficko-estetické reflexie post-historického umenia II., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, Slovensko, 28. - 30. 1. 2009.

3) Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona. Krása krajina příroda II., Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 21. – 22. 10. 2008 (společně s Ondřejem Dadejíkem).

2) Carlsonova environmentální estetika. Krása, krajina, příroda I., Ústav dějin umění AV ČR, Praha, říjen 2007.

1) La Jetée : Problematika zápletky. História, čas a ro“právanie vo filme. Slovensko, Osrblie, 18. -21. 10. 2001 (společně s Ondřejem Dadejíkem).

 

7. 3. Organizace konferencí

4) Krása, krajina příroda VI.: Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě; Akademické konferenční centrum, Praha, Česká republika; 21.–22. 11. 2012.

3) Krása-Krajina-Příroda V.: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, Praha, 15. listopadu 2011.

2) Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum, Praha, 9. 11. 2010.

1) Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, říjen, 2009 (společně s O. Dadejíkem a K. Stibralem).

 

7.4. Vyžádané přednášky v zahraničí

7) Chris Marker’s La Jetée: The Meaning of End in a Story-telling. Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Německo, 30. 5. 2018.

6) Whitehead’s Philosophical Method of Descriptive Generalization as a Key to His Aesthetic Theory, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Německo, 29. 5. 2018.

5) John Dewey's Pragmatism and Wolfgang Iser's Literary Theory. Humanities seminar, Sofijská univerzita Svatého Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 11. 4. 2016.

4) Karel Čapek jako estetik. Sofijská univerzita Svatého Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 11. 4. 2016.

3) Strukturalistická teorie divadla. Sofijská univerzita Svatého Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 11. 4. 2016.

2) Jan Mukarovsky's Structuralist Aesthetics: What is the Aesthetic Function?. Department of Philosophy, Brighton University, Velká Británie, 4. 5. 2010

1) The Impulses of Whitehead's Philosophy for Aesthetics: Implicit aesthetics of Whitehead's metaphysics. Department of Philosophy, Brighton University, Velká Británie, 30. 4. 2010

 

7.5. Vyžádané přednášky v ČR

7) Psychická distance, Stanislavskij a Brecht. Katharsis – spolek studentů estetiky – Studentská Hybernská, 31. 5. 2017.

6) The Figure in the Carpet a teorie interpretace. Reprezentace, performativita, literatura, doktorandská letní škola, Štilec, 31. 5. 2016.

5) Umělecká kritika – umění nebo podvod? Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice, 12. 12. 2012.

4) Co je umělecká kritika? Poznámky k estetické teorii Johna Deweyho. FF UK v Praze (v rámci cyklu „Mezioborové přednášky z humanitních věd“), 19.4. 2011.

3) Jak oceňujeme přírodní krásu? Problémy environmentální estetiky. Katedra zahradní a krajinné architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 5. 4. 2011 (Společná přednáška s Dr. Dadejíkem).

2) T. S. Eliot a úvahy o povaze umělecké kritiky. Teatrologická společnost, Brno, 11. 1. 2011.

1) Problematika umělecké kritiky, Katedra divadelní vědy, Brno, 14.12.2009.

 

8. Ostatní

8.1. Disertační práce

KAPLICKÝ, Martin. Multiplicita a jedinečnost. Impulzy Whiteheadovy filozofie pro estetiku, FFUK, 2009.

8. 2. Otištěné diskuze

Дискусия с д-р Мартин Каплицки (Карлов университет) върху прагматизма на Джон Дюи и литературната теория на Волфганг Изер. Littera et Lingua, 2016, Пролет. ISSN 1312-6172.