Publikační činnost

1. Odborné monografie:

KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literární kánon a překračování hranic. Formování literárního kánonu v cizím prostředí. České Budějovice: Academia, Jihočeská univerzita, 2015. 196 s. Episteme. ISBN: 978-80-200-2585-2; 978-80-7394-553-4.

2. Kapitoly v odborných monografiích:

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí. In: HRABAL, Jiří, ed. Švejk ve střední Evropě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 167–176. ISBN: 978-80-87895-86-3.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera, FAKTOROVÁ, Veronika. Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. In: HRABAL, Jiří, ed. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 148–176. ISBN: 978-80-244-4876-3.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Reprezentace a literární kánon. In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk, PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 47–55. ISBN: 978-80-7470-073-6.

3. Články v odborných periodikách:

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literaturnijat kanon kato dinamična postojannost. Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 7-10.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Литературният канон в центъра на вниманието. Дикусии относно литературния канон в българското и чешкото литературознание след 1989г. Ezik i literatura. 2015, č. 1–2, s. 80–92. ISSN: 0324-1270.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literární kánon v cizím prostředí z hlediska teorie překladu. Homo bohemicus. 2012 [2014], č. 3–4, s. 39–53. ISSN: 1312-9252.

 

4. Články ve sbornících

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: (České) ženy a (bulharské) víno. In Faktorová, Veronika – Pácalová, Jana – Urválková, Z. (eds.): Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, s. 230 – 240. ISBN 978-80-7394-673-9.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: „Výstřel“ do tmy: teorie filmového kánonu optikou (nejen) Harolda Blooma. In Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 253-263. ISBN 978-80-7394-672-2.
 

5. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

2) Literaturnijat kanon meždu postojanstvoto i dinamikata. Homo bohemicus 19, 2016. (editorka čísla)

1) BÍLEK, Petr A. Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty. (překlad Vera K. Yakimova) Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 11-26.

6. Recenze:

KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Hry věcí a času. Plav: měsíčník pro světovou literaturu. 2014, č. 1, s. 54–56. ISSN: 1802-4734.

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v

zahraničí

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

Kde domov můj? Tři bosenští spisovatelé v Praze. Dvanáctá mezinárodní slavistická čtení „Pohyb a prostor ve slovanských jazycích a literaturách“. Fakulta slovanských studií, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, květen 2014.

7. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

3) Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí. Mezinárodní konference Švejk ve střední Evropě. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, březen 2015.

2) Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. Mezinárodní konference Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, březen 2014.

1) Hranice jako limit a potenciál pro literární kánon. Konference Hranice jako limit. Cefres, Praha, červen 2012.