Kulturální studia

navazující magisterský studijní program

 

Navazující magisterský program Kulturální studia je založen na interdisciplinárním pohybu napříč humanitními obory, od jazykové a literární kultury přes estetiku, dějiny umění až k moderním dějinám. Přispívá k prohloubení vertikální prostupnosti studia, neboť do něho mohou vstupovat absolventi širšího spektra bakalářských programů (kulturní studia, bohemistika a další filologické obory, historie, estetika, dějiny umění atp.). V tomto pojetí program absolventům poskytne mj. i širší uplatnění na trhu práce, zejména však umožní všestrannější pohled na fenomén moderní kultury během studia i následné praxe absolventů.

Kulturální studia zkoumají kulturu a kulturní produkty (nejen umělecká díla, ale také jiné kulturní fenomény, např. společenské struktury, oblékání a chování, produkty populární a masové kultury atd.) jako znaky, které v podstatném ohledu utvářejí a modifikují náš pohled na svět. Zabývají se různými podobami kulturních reprezentací (verbální a/vs. vizuální kultura, faktuální vs. umělecká reprezentace), mechanismy jejich fungování, jejich vazbou k době, v níž vznikají, i jejich (ideologickým) působením na konzumenta. Tematizují rovněž oblasti tradičními obory povětšinou ignorované (např. populární kultura)

Co jsou kulturální studia? (Rozhovor s prof. Petrem A. Bílkem)
 

Přijímací řízení:

 

Studijní plány (od AR 2020/21):

 

Rozhodnutí o udělení akreditace navazujícímu studijnímu programu Kulturální studia na období 2018-2027

 

  Sledujte nás na Facebooku