Český jazyk

 
Název programu


 Český jazyk
(dobíhající obor)


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.


Cílem doktorského studijního oboru Český jazyk je příprava mladých odborníků způsobilých vědecky a pedagogicky pracovat v plném rozsahu oboru Bohemistika. Znamená to, že jsou kompetentní zabývat se problematikou češtiny jako slovanského jazyka, vývojovými aspekty češtiny, problematikou její funkční diferencovanosti, otázkami jazykové kultury, gramatickým popisem současné češtiny a interdisciplinární stránkou výzkumu verbální komunikace.

Absolventi jsou připraveni pro vědeckou práci v oboru a vědeckopedagogické působení na vysokých školách příslušného zaměření.

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

  • zkouška z filozofie
  • zkouška z předmětu Funkční diferenciace současné češtiny 
  • zkouška z předmětu Vývoj češtiny jako národníha jazyka 
  • zkouška z předmětu Aktuální metodologické tendence v mezinárodní i domácí lingvistice
  • zkouška ze světového jazyka I
  • zkouška ze světového jazyka II
  • státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
     


Literatura k doktorskému studiu


Ke stažení ZDE


Požadavky k SZZ


synchronní a diachronní gramatika českého jazyka, funkční stylistika, lexikologie a lexikografie, frazeologie a idiomatika, textová lingvistika, teorie verbální komunikace, teorie národního jazyka, klasifikace jazyků, etapy vývoje lingvistiky, česká jazykovědná bohemistika


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc., Filozofická fakulta JU

Členové:

prof. PhDr. František Čermák, DrSc., Filozofická fakulta UK

prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., Filozofická fakulta JU

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., Filozofická fakulta JU

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., Filozofická fakulta JU

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., Filozofická fakulta MU

prof. PhDr. Jan Kořenský, Filozofická fakulta UP

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


Studijní plán


ZDE