Grantová agentura JU

 

 


ŘEŠENÉ PROJEKTY

2021

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
Registrační číslo                               Řešitel Název projektu                                                                                                     
     
 126/2019/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Využití komputačních nástrojů při analýze diskurzu
 130/2019/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Registrační číslo  Řešitel Název projektu
     
 112/2021/H  Mgr. Ondřej Lee Solička  Císařská ambasáda v Madridu ve druhé polovině 17. století
 123/2021/H  Mgr. Marek Jansa  Heuristické aspekty sociálně-historického výzkumu domu Českokrumlovska a Horního Povltaví se zvláštním zřetelem k tzv. vierkanthofu
 064/2021/H  Mgr. Monika Opelková  Zvířata vrcholně středověkých dvorků – rekonstrukce managementu chovu zvířat prostřednictvím analýzy stabilních izotopů a archeozoologie
 056/2021/H  Mgr. Helena Dvořáková  Iracionální interpretace
 005/2020/H  Mgr. Kateřina Hodková  Vztahy v sémantických polích z oblasti českého a francouzského práva - studium, specifika, klasifikace a komparace

  

2020

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
Registrační číslo Řešitel  Název projektu
     
 126/2019/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Využití komputačních nástrojů při analýze diskurzu
 130/2019/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Registrační číslo Řešitel Název projektu
     
 006/2020/H  Mgr. Aleš Černý  Zprávy britské diplomatické mise v Československu v letech 1925-1938
 107/2020/H  Mgr. Josef Čížek  Věřitelé Habsburků v habsburské monarchii se zvláštním zřetelem na rakouské země 1526-1620
 007/2020/H  Mgr. Helena Dvořáková  Prostorové rozvržení jako logický organizační princip prozaického diskurzu
 005/2020/H  Mgr. Kateřina Hodková  Vztahy v sémantických polích z oblasti českého a francouzského práva - studium, specifika, klasifikace a komparace
 131/2019/H  Mgr. Tereza Majerovičová  Etnoarcheologie zemědělců jihovýchodního Senegalu. Zaniklé a živé vesnice v oblasti národního parku Niokolo-Koba

 


2019

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 
 126/2019/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Využití komputačních nástrojů při analýze diskurzu
 130/2019/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 
 024/2019/H  Mgr. Josef Čížek  Věřitelé Habsburků v zemích Koruny české v letech 1526-1620
 131/2019/H  Mgr. Tereza Majerovičová  Etnoarcheologie zemědělců jihovýchodního Senegalu. Zaniklé a živé vesnice v oblasti národního parku Niokolo-Koba
 041/2019/H  Mgr. Aleš Černý  Vnitropolitický vývoj první československé republiky na počátku dvacátých let 20. století ve světle zpráv britské legace v Praze 
 035/2019/H  Mgr. Libor Staněk  Nejlepší české básně - právoplatná antologie, či prázdný konstrukt?

2018

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 
 143/2016/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů
 145/2016/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   

Registrační číslo

Řešitel

Název projektu

 
 039/2018/H  Mgr. Bc. Václav Vondrovský     Chronologie, formativní procesy a substinenční strategie neolitického sídelního areálu s rondely v Praze-Krči
 068/2018/H  Mgr. Vladimír Panov  Mikuláš Varkoč a jeho diplomatické mise do Moskvy v letech 1589-1594
 096/2018/H  Mgr. et Mgr. Adéla Novotná  Rekonstrukce výživy obyvatel raně středověkých hradišť v Čechách

2017

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 
 143/2016/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů
 145/2016/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 
 029/2017/H  Mgr. David Bohdálek     Reklamní činnost v socialistickém Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století  na příkladu českobudějovického tužkárenství
 058/2017/H  Mgr. Václav Černý  Genealogie a dějiny rodu. Západoevroské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii
 076/2017/H  Mgr. Daniela Poláková  Příběhy hrdinství protinacistického odboje - reprezentace a médium
 116/2017/H  Mgr. Martin Dvořák  Korespondence Vladimíra Holana
 086/2017/H  Mgr. Zuzana Francová  Hydronyma Karlovarského kraje
 107/2017/H  Mgr. Peter Demeter  Život a dílo Terezie von Dalberg
 075/2016/H  Mgr. Klára Žemličková  Vytvoření korpusových nástrojů pro kontrastivní analýzu slovosledu ve francouzském a českém jazyce

2016

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 
 143/2016/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů
 145/2016/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 095/2016/H  Mgr. David Bohdálek                                            Business history ve středoevropské historiografii - možnosti uplatnění konceptů zahraničních bádání při výzkumu československého tužkárenství 
 096/2016/H  Mgr. Václav Černý  Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu) 
 075/2016/H  Mgr. Klára Žemličková  Vytvoření korpusových nástrojů pro kontrastivní analýzu slovosledu ve francouzském a českém jazyce
 091/2015/H  Mgr. Michal Havrda  Hydrodynamická mapa povodí Lužnice
 024/2015/H  Mgr. Markéta Šmídová                                         Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

2015

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 165/2013/H  doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.  Barokní text z aspektu lingvistického a historického
 166/2013/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Reflexe války očima člověk raného novověku
 163/2013/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 091/2014/H  Mgr. et Mgr. Libor Staněk  Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780-1945
 052/2014/H  Mgr. Michal Morawetz  Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye
 091/2015/H  Mgr. Michal Havrda  Hydrodynamická mapa povodí Lužnice
 024/2015/H  Mgr. Markéta Šmídová  Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

2014

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 165/2013/H  doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.  Barokní text z aspektu lingvistického a historického
 166/2013/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Reflexe války očima člověk raného novověku
 163/2013/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 137/2014/H  Mgr. František Koreš  Paměti Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana
 100/2014/H  Mgr. Monika Hrušková  Diplomatická mise Kryštofa Leopolda Schaffgotsche k polskému královskému dvoru v roce 1667
 091/2014/H  Mgr. et Mgr. Libor Staněk  Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780-1945
 085/2014/H  Mgr. Veronika Mezerová  Rodinná korespondence barokní šlechtičny Evy Polyxeny Kapounové ze Svojkova
 052/2014/H  Mgr. Michal Morawetz  Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye
 111/2014/H  Mgr. Klára Novotná  Ediční a metodologické zpracování ženských deníků druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století
 092/2014/H  Mgr. Pavla Janošová  Výzkum socio-profesní skladby tzv. místních elit v městě a okrese Týn nad Vltavou v letech 1850-1918
 145/2014/H  Mgr. Ewa Stępowska  Hledání "ezopského jazyka" v moderních českých literárních dějinách

2013

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 165/2013/H  doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.  Barokní text z aspektu lingvistického a historického
 166/2013/H  prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  Reflexe války očima člověka raného novověku
 163/2013/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 091/2013/H  Mgr. Veronika Nováková  Slovosled pronominálních enklitik v komplexních větách s infinitivem
 088/2013/H  Mgr. Monika Hrušková  Císařští vyslanci v Polsku ve druhé polovině 17. století ve světle jejich deníků
 013/2013/H  Mgr. Miroslav Žitný  Komunikativní obraz bitev patnáctileté války s Turky (1591-1606)
 118/2013/H  Mgr. Veronika Mezerová  Odraz myšlenkového světa barokní šlechty na příkladu knihovny Gallasů

2012

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 103/2010/H  doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.  Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prosotor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20. století
 101/2010/H  PhDr. Pavel Král, Ph.D.  Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17.   století v písemných pramenech
 100/2010/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Proměny diskursu v novější české literatuře, literární řeč a modely reprezentací

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 097/2012/H  Mgr. Markéta Skořepová  Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii - dosavadní výsledky zahraničního bádání a možnosti jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého   venkova
 075/2012/H  Mgr. Michala Kutláková  Odborně-teoretický popis morfologie českého jazyka pro potřeby nerodilých mluvčí s němčinou jako rodným jazykem
 101/2012/H  Mgr. Miroslav Žitný  Edice korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku
 100/2012/H  Mgr. Zuzana Vyskočilová  Folklor a média, česko-slovenská komparace 
 122/2012/H  Mgr. Pavla Lencová  Zobrazování všednosti v díle Skupiny 42

2011

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 103/2010/H  doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.  Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jeich proměny v průběhu 17.-20. století
 101/2010/H  PhDr. Pavel Král, Ph.D.  Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17.   století v písemných pramenech
 100/2010/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Proměny diskursu v novější české literatuře, literární řeč a modely reprezentací

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 036/2011/H  Mgr. Josef Kadeřábek  Exil - domov nebo past? Slánští pobělohorští exulanti v 17. století

2010

 • TÝMOVÉ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 103/2010/H  doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.  Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20.   století
 101/2010/H  PhDr. Pavel Král, Ph.D.  Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny   17. století v písemných pramenech
 100/2010/H  prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Proměny diskursu v novější české literatuře, literární řeč a modely reprezentací

 

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
   
Registrační číslo Řešitel Název projektu
 150/2010/H  Mgr. Václav Grubhoffer  Medikalizace smrti v "dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750-1900)
 043/2010/H  Mgr. Josef Kadeřábek  Šlechtická konfesionalizace optikou historické antropologie a obecné teorie sociálních systémů
 080/2010/H  Mgr. Zdeněk Brdek  Kamil Bednář - proměny poetiky v kontextu 30. a 40. let 20. století

2009

Registrační číslo Řešitel Název projektu
 014/2008/H  Mgr. Jakub Kohout  Proměny krajinného rázu mikroregionu Žďár nad Sázavou ve 20. století I - oblast západ a jihozápad
 065/2008/H  Mgr. Monika Mikolášková  Německé gymnaziální čítanky užívané v českých zemích v období 1800-1914
 067/2008/H  Mgr. Jitka Skřičková  Osvícenská prozíravost. Karl Heinrich Seibt a pražské osvícentství
 086/2008/H  Mgr. Petr Kubát  Jarmil Krejcar z Růžokvětu. Svět české dekadentní společnosti 1880-1925
 025/2008/H  Mgr. Václav Grubhoffer  Antropologie smrti v prostředí vysoké šlechty v první polovině 19. století. Poslední nemoci přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800-1850 
 078/2008/H  Mgr. Markéta Maturová  Interkulturní komunikace a čeština jako cizí jazyk
 004/2008/H  PhDr. Štěpán Balík  Polsko-česká komparatistika
 013/2008/H  Mgr. Josef Kadeřábek  Víra a vzdor. "Rekatolizace" smečenského panství v 17. století

2008

Registrační číslo Řešitel Název projektu
 70/2007/H-FF  Mgr. Kateřina Pražáková  Obraz osmanské říše v novinovém zpravodajství 16. století
 71/2007/H-FF  Mgr. Zuzana Gilarová  Brněnsko-olomoucký samizdat
 72/2007/H-FF  Mgr. Ivan Malý  Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční polotiky a   publicistiky
 65/2007/H-FF  Mgr. Vojtěch Kyncl  Kontrolní aparát okupační moci v "Oberlandrat Pardubitz" mezi lety 1939-1945 a interakce bezpečnostní policie s udavači 
 66/2007/H-FF  Mgr. Václav Grubhoffer  Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století
 67/2007/H-FF  Mgr. Peter Chvojka  Literárně-teoretický diskurs z pohledu hermeneutiky
 73/2007/H-FF  PhDr. Štěpán Balík  Polsko-české literární a jazykové vztahy
 68/2007/H-FF  Mgr. Zdeněk Duda  Člověk, smrt a onen svět v měšťanských testamentech v čase odkouzlování světa (kritická edice píseckých měšťanských testamentů z let 1730-1790)

2007

Registrační číslo Řešitel Název projektu
 4/2006/H-FF  Mgr. Marin Hrdina  Literárněhisotrická recepce romantismu
 5/2006/H-FF  Mgr. Ivan Malý  Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. století
 1/2006/H-FF  Mgr. Kateřina Bicanová  Obraz moskevského knížectví v novinovém zpravodajství 16. století
 3/2006/H-FF  Mgr. Zuzana Gilarová  Samizdatová edice Texty přátel a olomoucká nezávislá kulturní scéna v 70. a 80. letech 20. století
 6/2006/H-FF  PhDr. Štěpán Balík  Polsko-české literární vztahy
 2/2006/H-FF  Mgr. Jaroslav Dibelka  Reflexe a sebereflexe ženy na okraji raně novověké společnosti

2006

Registrační číslo Řešitel Název projektu
 71/2005/H-HU  Mgr. Kateřina Bicanová           Polský stát očima českých vyslanců na konci 16. století          
 68/2005/H-HU  Mgr. Ivan Malý  Výzkum refelexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788-1989
 60/2005/H-PF  Mgr. Veronika Košnarová  České experimentální próza 60. let dvacátého století
 70/2005/H-HU  Mgr. Karel Kratochvíl  Edice pamětí Matouše Válka
 61/2005/H-PF  Mgr. Marcela Pátková  Proměny lyrického subjektu v Holanově poezii 50. a 60. let
 69/2005/H-HU  Mgr. Jaroslav Dibelka  Cizoložství a jeho reflexe v očích raně novověkého obyvatelstva
 59/2005/H-PF  Mgr. Jakub Martinek  Metodologické problémy literární historie
 58/2005/H-PF  Mgr. Iva Homolová  Básnický koncept mýtu v české a německé literatuře 19. století