Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu

Jazykovědné výzkumné centrum; vedoucí řešitelského týmu: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Cílem centra je podpora jazykovědného výzkumu na FF JU. Centrum napomůže jasnější profilaci vědy a výzkumu v oblastech, které vycházejí z dlouhodobé výzkumné orientace jazykovědců FF JU a v jejichž rámci bylo dosaženo relevantních vědeckých výsledků (výzkumné granty GAČR, významné publikační výstupy, kontakty na zahraniční týmy). V letech 2019-2022 půjde o dva tematické okruhy, přičemž každý z nich bude zpracovávat samostatná výzkumná skupina. Každá skupina má svého koordinátora, členy týmů budou pracovníci filologických ústavů FF JU, kteří se na danou oblasti badatelsky zaměřují; do činnosti skupin budou zapojeni i pracovníci mimo FF JU.


Výzkumná skupina I: Textové struktury a diskurzní vztahy

Výzkum se zaměří na jazykové struktury, které v textu fungují jako exponenty tzv. diskurzních vztahů v širším slova smyslu. Půjde zejména na následující okruhy, které budou zpracovávány formou konkrétně zadaných výzkumných úkolů: tematická struktura textu, koreferenční řetězce, sémanticko-pragmatické vztahy mezi textovými entitami, ukazatele výstavby textu. Výstupem výzkumných prací budou průběžné dílčí studie publikované v relevantních časopisech a monografie psaná anglicky, která bude mít syntetizující charakter. Skupina bude složena z badatelů zaměřených na různé jazyky pěstované na FF JU (angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, španělština), badatelské práce tak budou vedeny i v komparativní perspektivě. Skupina bude iniciovat debatu o metodologických a teoretických východiscích analýzy textových struktur. Reflektovat bude současnou situaci v jazykovědě, kdy dochází k ne vždy jednoduché interakci mezi národními vědeckými tradicemi (viz svébytné tradice textové lingvistiky české, francouzské či německé) a trendy globálního hlavního proudu. Důraz bude kladen na využití komputačních nástrojů, které jsou v současné době nezbytnou součástí metodologické výbavy analýzy diskurzních jevů.

 

  • Koordinátor skupiny: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 

Předpokládané výstupy:

Hlavním vědeckým výstupem projektu bude syntetizující monografie v angličtině, její vydání je plánováno na rok 2022. Výsledky průběžného řešení vědeckého projektu budou publikovány ve vědeckých časopisech, výzkumný tým se bude setkávat na pravidelných workshopech.


Výzkumná skupina II: Slovotvorné procesy a tvoření pojmenování

Výzkum v této oblasti bude postupovat dvěma směry. V sémaziologické perspektivě bude zkoumat faktory, které ovlivňují disponibilitu, rentabilitu a vzájemnou konkurenci různých slovotvorných prostředků v synchronním i diachronním pohledu. Využije k tomu empirická data z dostupných textových korpusů včetně korpusů diachronních a bude také zkoumat možnosti, jaké empirickému výzkumu nabízí analýza velkých dat (např. datované n-gramy z Google books). Druhým směrem výzkumu bude perspektiva onomaziologická. Zde naváže skupina na vlivné onomaziologické koncepce PLK (zejm. Dokulil) rozpracované v současné lingvistice do onomaziologického modelu slovotvorby slovenským anglistou P. Štekauerem. Jeho model podrobí empirické verifikaci na velkém vzorku pojmenování přírodních organismů v několika nepříbuzných jazycích (angličtina, francouzština, čeština, finština, čínština) a navrhne takové úpravy, aby byl daný model teoreticky koherentnější a lépe odpovídal empirickým datům.

 

  • Koordinátor skupiny: doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

 

Předpokládané výstupy:

Hlavním vědeckým výstupem projektu bude syntetizující monografie v angličtině, její vydání je plánováno na rok 2022. Výsledky průběžného řešení vědeckého projektu budou publikovány ve vědeckých časopisech, výzkumný tým se bude setkávat na pravidelných workshopech.