Sdělení SO č. 2/2019 (Přihlášky k SZZ - letní termín)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 2/2019


Přihlášky k SZZ (letní termín)

 


Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty je od 11. 3. 2019 k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 


Od pondělí 11. 3. 2019 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 


Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 12. 4. 2019.

 


Další důležité termíny:

 


odevzdání BP/DP na sekretariát ústavu, na němž byla kvalifikační práce zadána


nejpozději do 10. 5. 2019


odevzdání výkazu o studiu (= indexu) na studijní oddělení FF JU k uzavření


nejpozději do 24. 5. 2019


zveřejnění harmonogramu SZZ


nejpozději do 24. 5. 2019


termín konání SZZ


10. 6. - 21. 6. 2019

 


Upozornění na ustanovení čl. 27 SZŘ JU vztahující se na tzv. „čekatele na SZZ“, kteří v AR 2017/2018 splnili všech 180 (bc. studium), resp. 120 (navazující studium) kreditů:

  • odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2 SZŘ JU.