Bohemistika


Název programu


Bohemistika


Přijímací řízení


Informace ZDE


 Typ programu


Bakalářský


 Doba studia


3 roky


 Forma studia


Prezenční


 Titul


Bc.


 Charakteristika programu


Bakalářský studijní program Bohemistka je určen zájemcům o studium českého jazyka, dějin české literatury a literární teorie. Kvalitní personální zabezpečení programu garantuje erudované vzdělání ve všech předmětech nabízeného studijního plánu.

Obsahem studia jsou disciplíny orientované k českým literárním dějinám koncipovaným v kontextu evropské a světové literatury; disciplíny literárně teoretické reflektují nejnovější teoretické a metodologické aspekty oboru; předměty lingvistické jsou zaměřeny na disciplíny synchronní i diachronní lingvistiky. Oborové disciplíny jsou rozšířeny o předměty orientované k filozofii, estetice či kultuře mluveného a psaného projevu.

Daný program je možné studovat samostatně, nebo ve variantě studijního plánu maior či minor.


 Profil absolventa


Absolvent je komplexně vzdělán v otázce českých literárních dějin v kontextu evropského kulturního a literárního dění. Literárně teoretické poznatky využívá při interpretaci uměleckých textů a vnímá je jako reprezentaci dobového dění a myšlení. Lingvistické znalosti přesahují z roviny teoretické do praktického rozvíjení komunikačních a stylistických kompetencí ve formě mluvené i psané.

Absolvent je přípraven prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v různorodých kulturních institucích, v nakladatelské praxi a v médiích či v oblasti PR.

Absolventi bakalářského programu jsou připraveni rovněž k dalšímu vzdělávání v magisterských bohemistických či kulturně orientovaných programech. 


 Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


 Studijní plán


ZDE