Španělský jazyk a literatura


Název programu


Španělský jazyk a literatura


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Charakteristika programu


Studijní program nabízí studentům získání jazykových kompetencí ve španělském jazyce na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce. Dále zprostředkovává systematické znalosti synchronní lingvistiky tohoto jazyka (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie), opírající se o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika, románská lingvistika). Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (dějiny románských zemí). Kromě toho umožňuje program studentům prohloubit si znalost kulturních a společenských reálií systematickým studiem španělsky psané literatury a studiem evropského a obchodního práva spolu s příslušnými odbornými jazykovými semináři.


Profil absolventa


Absolvent studijního programu Španělský jazyk a literatura bude ovládat španělský jazyk minimálně na úrovni C1 a bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného jazyka

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného španělského jazyka např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najde uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném španělskou filologii či na učitelství španělštiny pro střední školy.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE