Novější české a středoevropské dějiny

Požadavky k dílčí atestaci z novějších dějin v rámci doktorského studia

→ Zkoušející:

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. 

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

→ Student doktorského studia při ústní zkoušce z novějších českých a evropských dějin prokáže rozhled po politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějinách 19. a 20. století, s přihlédnutím ke každodennosti a soudobým politologickým diskusím o postmoderním světě. Samozřejmým předpokladem je orientační znalost literatury k jednotlivým tématům a schopnost vyložit odlišnosti v přístupu k soudobým dějinám (např. modernizace, urbanizace, průmyslová revoluce). Vedle znalosti této problematiky z magisterského studia doktorand blíže prostuduje zejména následující tituly:
 

→ Literatura k dějinám 19. století

 • BACCI, Massimo Livi, Populace v evropské historii, Praha 2003.
 • BADE, Klaus J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.
 • GOODY, Jack, Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.
 • HANUŠ, Jiří, Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, Praha 2002.
 • HLAVAČKA, Milan a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I-II, Praha 2014.
 • HORSKÁ, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.
 • HROCH, Miroslav, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009.
 • JAKUBEC, Ivan – JINDRA, Zdeněk, Dějiny hospodářství českých zemí (Od počátků industrializace do konce habsburské monarchie), Praha 2006.
 • KÁRNÍKOVÁ, Ludmila, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.
 • KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří – ZÁŘICKÝ, Aleš (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948, Praha 2014.
 • KNOB, Satnislav – RUCKI, Tomáš (edd.), Problematika dělnictva v 19. a 20. století I., Ostrava 2011.
 • KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky, Praha 1996.
 • KŘEN, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
 • KŘEN, Jan, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 1990.
 • KUČERA, Rudolf, Identity v českých zemích 19. a 20. století. Hledání a proměny, Praha 2012.
 • KUTNAR, František, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003.
 • KVAČEK, Robert, První světová válka a česká otázka, Praha 2013.
 • MAREK, Jaroslav, Česká moderní kultura, Praha 1998.
 • MATĚJČEK, Jiří – MACHAČOVÁ, Jana, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002.
 • MYŠKA, Milan, Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 2010.
 • PAULINYI, Ákoš, Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003.
 • PEŠEK, Jiří, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.
 • PETRÁŠ, René, Cizinci ve vlastní zemi. Menšinové konflikty v moderní Evropě, Praha 2012.
 • PFAFF, Ivan, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878, Praha 2013.
 • RAK, Jiří, Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha 2013.
 • RAPPORT, Michael, Evropa devatenáctého století, Praha 2011.
 • ŘEZNÍK, Miloš, Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století), Praha 2003.
 • SKED, Alan, Metternich a Rakousko, Praha 2014.
 • ŠEDIVÝ, Ivan – BĚLINA, Pavel – VILÍM, Jan – VLK, Jan (edd.), Napoleonské války a české země, Praha 2001.
 • ŠEDIVÝ, Ivan, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2001.
 • ŠTAIF, Jiří, Revoluční léta 1848-1849 a české země, Praha 1990.
 • ŠVANKMAJER, Milan, Čechy na sklonku napoleonských válek, Praha 2004.
 • URBAN, Otto, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.

​​
→ ​​Literatura k dějinám 20. století

 • BALÍK, Stanislav a kol., Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno 2011.
 • BROKLOVÁ, Eva, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992.
 • FUKUYAMA, Francis, Velký rozvrat. Lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu, Praha 2006.
 • HÁJKOVÁ, Dagmar, Naše česká věc, Praha 2011.
 • HEJL, Vilém, Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990.
 • HOBSBAWM, Eric, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.
 • CHARLE, Christopher, Intelektuálové v Evropě 19. století, Brno 2004.
 • JÄCKEL, Eberhard, Německé století. Historická bilance, Praha 2004.
 • JUDT, Tony, Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Bratislava 2007.
 • KALINOVÁ, Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu, Praha 2007.
 • KAPLAN, Karel, Kořeny československé reformy, I. + II., Praha 2002 + 2002.
 • KAPLAN, Karel, Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990.
 • KLIMEK, Antonín, Boj o Hrad, I.-II., Praha 1996-1997.
 • KOCIÁN, Jiří, Poválečný vývoj v Československu 1945-1948, Praha 1991.
 • KOPEČEK, Lubomír, Éra nevinnosti, Praha 2010.
 • KŘEN, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
 • KVAČEK, Robert, První světová válka a česká otázka, Praha 2013.
 • FILIP, Vladimír, První světová válka 1914-1918, Praha 2014.
 • MALIA, Martin, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004.
 • MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel a kol. (eds.), Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, I. + II., Brno 2005.
 • MASARYK, Tomáš Garrigue, Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918, Praha 2005.
 • OLIVOVÁ, Věra, Dějiny první republiky, Praha 2012.
 • PASÁK, Tomáš, Pod ochranou Říše, Praha 1998.
 • PRŮCHA, Václav a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, I. + II., Brno 2004 + 2009.
 • PUTNA, Martin C., Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, Praha 2011.
 • ŠEDIVÝ, Ivan, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014.
 • VANĚK, Miroslav a kol., Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha 2007.
 • VYKOUKAL, Jiří a kol., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000.