Pomocné vědy historické

 
Název programu


 Pomocné vědy historické


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Podmínky přijetí ke studiu


ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/2021

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


4 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru Pomocné vědy historické (a příbuzné obory). Úspěšné studium zaručuje dokonalé zvládnutí teoretických i metodologických východisek, zejména příslušné odborné problematiky. Obhájené doktorské práce představují původní přínosná a hodnotná vědecká díla, ať už se zaměří na zcela nové poznatky a problémy, nebo na nové originální řešení problémů již dříve zpracovaných. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Vědeckou hodnost Ph.D. v oboru Pomocné vědy historické je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. Doktorský studijní program se realizuje formou individuálního studijního plánu, který se skládá z obecné (včetně jazykové) a specializované části a je doplněn vědeckovýzkumnými aktivitami.

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

  • ukončené magisterské studium Archivnictví, Pomocné vědy historické či Historie nebo příbuzných oborů
  • vyhraněný badatelský zájem o pomocné vědy historické a příbuzné obory (dějiny správy, pramenověda), schopnost samostatné vědecké práce a uchazečovy představy o zaměření jeho doktorského studia a tématu jeho disertační práce (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  • uchazeč prokáže odpovídající výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
  • uchazeč prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka (zvláště s ohledem na téma práce)
  • absolventi jiných oborů než Archivnictví či Pomocné vědy historické prokáží při přijímacím řízení i základní znalosti z profilových předmětů oboru (PVH, dějiny správy)

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

 


Oborová rada doktorského studia

 

Předsedkyně:

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Členové:

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy)

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)

doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)


Garantující pracoviště


Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU


Studijní plán

 


Rada studijního programu


ZDE