Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura


Název programu


Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura


Přijímací řízení


Informace ZDE


 Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu

 

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura tvoří celek s bakalářským programem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, přičemž kreditové rozložení studia na jednotlivé složky je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a).

Cílem navazujícího magisterského studia je motivace a příprava studentů na budoucí povolání učitele střední školy a rozvoj jeho oborových, oborově-didaktických, pedagogicko-psychologických a osobnostněsociálních kompetencí, pro výkon této profese nezbytných. V rámci navazujícího magisterského studia bude kladen hlavní důraz na další prohloubení oborových kompetencí a znalostí oborové didaktiky, obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi střední školy. Nedílnou součástí studia je i pedagogická praxe.

 


Profil absolventa

 

Profil absolventa odpovídá zaměření programu na vzdělávací a výchovnou práci učitele na středních školách. Absolvent studia má také základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních a je kvalifikován rovněž pro činnosti instruktora oboru absolvované oborové specializace (specializací) ve střediscích volného času. Díky obecnosti a šíři oborů má předpoklady i pro práci v řadě dalších profesí, např. v akademické sféře, ve státní správě, firemním managementu apod. Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko-psychologickému základu směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese včetně její tzv. pomáhající funkce. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství pro střední školy jsou pokládány kompetence psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflexivní a osobnostně rozvíjející. V rámci studia tzv. pedagogicko-psychologického základu studenti získávají: teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie SŠ, didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese. Studijní program formuje absolventa a podporuje jeho flexibilitu a kreativitu tak, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa k výkonu učitelství by měl podpořit i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje konstruktivistické postupy, orientuje se na aktivitu studenta a propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti oborové, tak v oblasti pedagogicko-psychologické. U filologických specializací se zaměřením na cizí jazyky (Německý jazyk a literatura, Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura) dosáhne absolvent v oblasti praktických jazykových kompetencí úrovně C2 Společného evropského referenčního rámce. V oblasti oborově-teoretické si absolvent rozšíří systémové znalosti o studovaném jazyce na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka. Systémové synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní. V návaznosti na předměty absolvované v bakalářském stupni studia si absolvent rozšíří znalosti z oblasti literární historie a teorie.


Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE