Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura


Název programu


Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura


Přijímací řízení


Dostupné ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Navazující studium Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura je koncipováno tak, aby bylo zárukou plné kvalifikace učitele střední školy. V oborové části je studium zajišťováno Ústavem bohemistiky FF JU. Předměty pedagogicko-psychologické jsou zajišťovány v rámci mezifakultní spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. Uchazeč si pro svoji plnou kvalifikaci volí druhou specializaci z nabídky portfolia studijních plánů daného programu Učitelství pro střední školy.


Profil absolventa


Absolvent je schopen nabyté vědomosti kvalifikovaně aplikovat do středoškolské praxe. Získané znalosti z oboru literárních dějin nahlíží v kontextu estetickém a filozofickém a na základě metodologicky podložených konceptů umí interpretovat literární texty. V lingvistice ovládá logický systém mateřského jazyka, uplatňuje získané komunikační dovednosti a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané, včetně znalostí ortografických a ortoepických.

Absolventi programu jsou plně kvalifikováni k výkonu povolání středoškolského učitele českého jazyka a literatury. Jejich vzdělání jim také umožňuje pokračovat ve studiu doktorského studijního programu. Ústav bohemistiky FF JU zajišťuje doktorský studijní program Teorie a dějiny novější české literatury.
 


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


Studijní plán


ZDE