Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura


Název programu


Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy: Francouzský jazyk a literatura tvoří celek s bakalářským programem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, přičemž kreditové rozložení studia na jednotlivé složky je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a).

Cílem navazujícího magisterského studia je připravit a motivovat studenty k výkonu profese učitele střední školy a během studia rozvíjet jeho oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostněsociální kompetence, potřebné pro zastávání role učitele střední školy. V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí a dále na prohloubení znalostí oborové didaktiky a obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi střední školy. Nedílnou součástí studia je i pedagogická praxe.


Profil absolventa


Profil absolventa odpovídá zaměření programu na vzdělávací a výchovnou práci učitele na středních školách. Absolvent studia má ale také základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních, ale je též kvalifikován pro činnosti instruktora oboru absolvované oborové specializace (specializací) ve střediscích volného času. Díky obecnosti a šíři oborů má předpoklady i pro práci v řadě dalších profesí, např. v akademické sféře, ve státní správě, firemním managementu apod. Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko-psychologickému základu směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství pro střední školy jsou pokládány kompetence psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející. V rámci studia tzv. pedagogicko psychologického základu studenti získávají: teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie SŠ, didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese. Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa k výkonu učitelství by měl podpořit i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje konstruktivistické postupy, orientuje se na aktivitu studenta a propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti oborové, tak v oblasti pedagogickopsychologické. U filologických specializací se zaměřením na cizí jazyky (Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura) dosáhne absolvent v oblasti praktických jazykových kompetencí úrovně C2 Společného evropského referenčního rámce. V oblasti oborově-teoretické si absolvent rozšíří systémové znalosti o studovaném jazyce na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka. Systémové synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní. V návaznosti na předměty absolvované v bakalářském stupni studia si absolvent rozšíří znalosti z oblasti literární historie a teorie.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE