Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 
Název programu


 Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka – učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy zahrnuje předměty oborové přípravy, dále základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a povinnou asistentskou praxi, kterou student realizuje na vybrané střední škole. Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na postupném rozvíjení jednotlivých kompetencí potřebných k výkonu profese učitele. Hlavním cílem bakalářského programu Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je proto připravit a motivovat studenty k nástupu do navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školu a zároveň emancipovat základní oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání role asistenta učitele, vychovatele a pro absolvování navazujícího studia učitele střední školy.

Profil absolventa


Absolventi bakalářského studijního programu Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy získají kompetence v anglickém jazyce minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Osvojí si systematické znalosti základních obecně lingvistických a literárněvědných disciplín. Dále nabydou znalostí synchronní lingvistiky anglického jazyka (fonetika a fonologie, morfologie a syntax), opírající se o obecně lingvistický společný základ, a základních znalostí dějin anglické a americké literatury včetně kompetencí interpretačních. Do povinné složky je rovněž zahrnuto studium kulturních reálií včetně širšího historického kontextu. Dále získají absolventi základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní usouvztažnit získané teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s prostředím vybrané střední školy a díky úzké spolupráci s uvádějícími středoškolskými učiteli si osvojí základní úkony spojené s administrativou, s přípravou na výuku, s přípravou testů a jejich hodnocením a absolvují blok náslechů ve výuce obou oborů v rámci vybrané specializace. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním bakalářské práce a úspěšným absolvováním státních závěrečných zkoušek obsahově zaměřených na teoretické oborové disciplíny získá základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického pracovníka – učitele pro střední školy.


Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU


Studijní plán


ZDE