Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 
Název programu


 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy zahrnuje předměty oborové přípravy, dále základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a povinnou asistentskou praxi, kterou student realizuje na vybrané střední škole. Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na postupném rozvíjení jednotlivých kompetencí, potřebných k výkonu profese učitele. Hlavním cílem bakalářského programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je proto připravit a motivovat studenty k nástupu do navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školu a zároveň emancipovat základní oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání role asistenta učitele, vychovatele a pro absolvování navazujícího studia učitele střední školy.

Profil absolventa


Absolventi bakalářského studijního programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy získají kompetence ve francouzském jazyce minimálně na úrovni C1 Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky. Osvojí si systematické znalosti základních obecně lingvistických a literárněvědných disciplín. Dále nabydou znalostí synchronní lingvistiky francouzského jazyka (fonetika a fonologie, morfologie a syntax), opírající se o obecně lingvistický společný základ, a základních znalostí dějin francouzské literatury včetně kompetencí interpretačních. Do povinné složky je rovněž zahrnuto studium kulturních reálií včetně širšího historického kontextu. Dále získají absolventi základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní usouvztažnit získané teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s prostředím vybrané střední školy a díky úzké spolupráci s uvádějícími středoškolskými učiteli si osvojí základní úkony spojené s administrativou, s přípravou na výuku, s přípravou testů a jejich hodnocením a absolvují blok náslechů ve výuce obou programů v rámci vybrané specializace. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním bakalářské práce a úspěšným absolvováním státních závěrečných zkoušek obsahově zaměřených na teoretické oborové disciplíny získá základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického pracovníka – učitele pro střední školy.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE