Opera historica 18, 2017, č. 1

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v prosinci 2017

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

NLN, s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 10

 

OPERA HISTORICA 18, č. 1 (celé číslo v pdf)

OBSAH

/VĚDECKÉ STUDIE/

Český knihtisk v boji mezi městským stavem a šlechtou na počátku 16. století

Kamil Boldan (Abstracts)

 

Krádeže v jihočeských kostelích

na sklonku 17. a v první polovině 18. století

Jaroslav Dibelka – Jan Šimánek (Abstracts)

 

L’air seul de Naples est un remède

Les parcours napolitains d’un aristocrate de la monarchie

des Habsbourg en 1816 et 1818-1820

Matthieu Magne (Abstracts)

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

Teze edičního projektu

František Koreš (Abstracts)

 

Lordship and State Formation

Bohemia and the Habsburg monarchy from the Thirty Years’ War to Charles VI

Stephan Sander-Faes (Abstracts)

 

„Jen napiš opravdu hodně, vždyť víš, jak se na to těším“.

Zpráva o vydávání Korespondence Karla Havlíčka

Magdaléna Pokorná (Abstracts)

 

Vilém Gabler bez Karla Havlíčka?

Shrnutí dosavadního bádání kolem osoby Viléma Gablera

Matěj Měřička (Abstracts)

 

/DISKUSE/

Habsburská cesta rozvoje občanské společnosti

Diskuse o knize Pietra M. Judsona, The Habsburg Empire. A New History

Gary Cohen – Pavel Kladiwa - Ivo Cerman (Abstracts)

/ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/  

Miroslav Nemec – Peter Vítek (edd.), Zbojníctvo na Slovensku. Zborník z vedeckej konferencie (Jaroslav Dibelka)

Tünde Lengyelová – Géza Pálffy (edd.), Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku (Václav Bůžek)

Peter Aichinger-Rosenberger – Andreas Zajic (edd.), Schloss Pöggstall. Adelige Residenz zwischen Region und Kaiserhof (Václav Bůžek)

Martin Holý, Vzdělaností mecenát v zemích České koruny (1500-1700) (Josef Hrdlička)

Winfried Müller – Martina Schattkowsky – Dirk Syndram (edd.), Kurfürst August von Sachsen. Ein nachreformatorischer „Friedensfürst“ zwischen Territorium und Reich (Kateřina Pražáková)

Benjamin Hitz, Kämpfen um Sold. Eine Alltags- und Sozialgeschichte schweizerischer Söldner in der Frühen Neuzeit (Jaroslav Dibelka)

Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách (Zdeněk Vybíral)

Jaroslav Panáček (ed.), Kronika města České Lípy od mistra Hanse Kriescheho (Josef Hrdlička)

Bettina Braun – Katrin Keller – Matthias Schnettger (edd.), Nur die Frau des Kaisers? Kaiserinnen in der Frühen Neuzeit (Veronika Mezerová)

Milena Hajná, Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku (Kateřina Pražáková)

Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855) (Šárka Nekvapil Jirásková)

 

/CO je NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/